تبیان، دستیار زندگی
وقتی دو عدد اعشاری بر هم تقسیم می شوند، اگر ممیز صورت جا به جا شود به نظر شما در جواب چه تغییری به وجود می آید؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعداد اعشاری

اعداداعشاری

موضوع:

تقسیم عددهای اعشاری با باقیمانده ی صفر

هدف:

درک محل قرارگرفتن ممیز در عدد خارج قسمت با توجه به مقسوم و مقسوم علیه

شرح فعالیت:

وقتی دو عدد اعشاری بر هم تقسیم می شوند، اگر ممیز صورت جا به جا شود به نظر شما در جواب چه تغییری به وجود می آید؟

اگر ممیز مخرج جا به جا شود چطور؟

لغزنده را جا به جا کنید و برای سؤالات فوق یک قانون بیان کنید.

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی