تبیان، دستیار زندگی
ازآنجاكه در رادار امواج رادیویی ارسال شده و بر اساس بازتاب آن توسط اجسام، تحلیل ها صورت می گیرد بنابراین یك وسیله سنجش از راه دور فعّال است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه می‌توانیم به‌كمك امواج ماكروویو ببینیم؟

رادار Radar) از كلمه ( Radio detection and Ranging ) برگرفته شده كه به معنی دریافت و سنجش امواج رادیویی است. برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آن ها به وسیله امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رود. کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است .

چگونه می‌توانیم به‌كمك امواج ماكروویو ببینیم؟

از آنجاكه در رادار امواج رادیویی ارسال شده و بر اساس بازتاب آن توسط اجسام، تحلیل‌ها صورت می‌گیرد بنابراین یك وسیله سنجش از راه دور "فعّال" است.

در وسایل سنجش از راه دور غیر فعّال امواج دریافتی توسط گیرنده منبعی غیر از خود گیرنده دارند. به‌عبارتی توسط گیرنده ارسال نشده‌اند. به عنوان مثال یك هواپیمای جنگنده موقعیت رادار دشمن را بر اساس امواج ارسالی از آن تعیین و هدف گیری می‌كند. پس هواپیمای جنگنده به‌ كمك دستگاه سنجش از راه دور "غیر فعّال" رادار دشمن را شناسایی كرده‌است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا