تبیان، دستیار زندگی
رسیدن قیامت علاوه بر آنکه در کتابهای آسمانی وعده شده است وتوسط 124000هزار پیغمبر تاکید وتبلیغ شده است ،از طریق عقل وعلم نیز قابل درک واثبات است . دانشمندان افول انرژی خورشید را پیش بینی کرده اند همانطور که قرآن فرموده است واذا الشمس کورت :آن هنگام که خور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سور اسرافیل پایان دنیا

معاد

رسیدن قیامت علاوه بر آنکه در کتابهای آسمانی وعده شده است و توسط 124000هزار پیغمبر تاکید و تبلیغ شده است، از طریق عقل و علم نیز قابل درک و اثبات است. دانشمندان افول انرژی خورشید را پیش بینی کرده اند همانطور که قرآن  فرموده است: و اذا الشمس کورت؛ آن هنگام که خورشید کور شود پس روزی خواهد رسید که خورشید بر دنیا نتابد.

منابع انرژی زمین نیز رو به پایان است و طبیعت روند رو به ضعف دارد حال آنکه "زمان"، پایان و انتهایی ندارد ناچار، جهان مجبور به تحمل روزگاری دگرگون و آغازی دوباره خواهد بود که همان قیامت است اما کیفیت این قیامت را دیگر باید از منابع آسمانی پرسید، علم اگر هم به مطالبی در این زمینه برسد کامل و دقیق نخواهد بود.

از آیات این طور به نظر می رسد که حیات در دنیا با یک صدای  عظیم به پایان خواهد رسید که صور اسرافیل نام دارد. صور به معنای شاخ است و مراد از آن همان شیپور است. و اسرافیل مقربترین فرشته الهی و به معنای عبدالله است .

راویان معتبر از حضرت زین العابدین علیه السّلام روایت کرده اندکه فرمود صور اسرافیل‏ شاخى بزرگ است كه یك سر و دو طرف دارد و بین آن طرفى كه به سوى زمین است تا آن طرفى كه بالاست بسوى آسمان، مانند فاصله زمینهاى هفتگانه تا فراز آسمان هفتگانه است در آن صور سوراخ‏هائیست به تعداد ارواح مردم، و گشادى دهانه آن به اندازه بین زمین و آسمان است.

البته گـروهـى از مـحـقـقـان و مـفـسران گویند: ممكن است كه تعبیر از صور و شیپور و شاخ تو خالى، تعبیرى كنایى باشد كه مراد صاعقه و صیحه عظیمى است كه تمام آسمان و زمینى را پـر مـى كـنـد و سبب مرگ ناگهانى همه موجودات زنده مى شود و یا همه را به حركت و جنبش در مى آورد و سبب حبات آنهامى شود. اما اینکه چطور بواسطه یک صدا مهمترین اتفاقات دنیا یعنی به آخر رسیدن دنیا و برپا شدن قیامت انجام می شود، رازی دارد که هنوز بر ما پوشیده است. اما تاثیر امواج بسیار بلند در انهدام اشیاء بر کسی پوشیده نیست جالب اینکه امواج صدا، هم در هوا و هم آب و هم در جامدات نفوذ می کند. «امواج شدید، گاه همه چیز را در هم مى كویند، تاثیر بمب ها و مواد مـنـفـجره بر بدن انسان ها و ساختمان ها از طریق همین امواج شدید صورت مى گیرد كه از آن تـعبیر به موج انفجار مى كنند این امواج می توانند در یك لحظه هر گونه مقاومتى را در هـم بـشـکنننـد، و گـاه انـسـان یـا سـاخـتـمـانـى را بـه اجـزاى بسیار كوچكى هم چون پودر تـبـدیـل كـنـند. بـنـابراین ، جاى تعجب نیست كه صیحه رستاخیز و بانگ صور در مدتى كوتاه مایه مرگ انسانها و در هم شكستن كوه ها شود.(فرشتگان و تحقیق قرآنی روایی و عقلی، تالیف علی رضا رجالی تهرانی، سایت غدیر )

آنگاه خداوند از عزرائیل مى‏پرسد: چه كسانى باقیمانده‏اند؟ مى‏گوید: این چهار فرشته، سپس امر مى‏كند كه آن سه فرشته را قبض روح كند و بعد مى‏پرسد: چه كسى باقیمانده؟ عزرائیل مى‏گوید: بنده ضعیف تو، عزرائیل، خطاب مى‏رسد: تو هم بمیر، و در این موقع عزرائیل صیحه‏اى مى‏زند ومی میردكه اگر مردم پیش از مردنشان آن را شنیده بودند، همه مى‏مردند.پس جز خدایتعالی کسی زنده نماند . بعداز آن سالهای طولانی بگذرد تا حوادث طبیعی برای بروز قیامت رخ دهد که از جمله آن بازیافت اجساد مردگان است

براى صور اسرافیل سه نفخه است و اسرافیل سه مرتبه در آن می دمد یك دمیدن فزع، دوم دمیدن موت، سوم دمیدن بعث (زنده شدن)؛ هر گاه دوران نابودى رسد خداى عز و جل اسرافیل را فرمان دهد كه در صور بدمد دمیدن فزع را، پس زمانى كه فرشتگان ببینند كه اسرافیل فرود آمده و صور همراه او است میگویند كه خدا اجازه مردن اهل آسمانها را داده؛ پس اسرافیل در بیت المقدس فرود آید سپس رو بقبله ایستد و در صور بدمد: یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ(نمل ،87) ...و روزى كه دمیده شود در صور پس هراسان شود هر كس در آسمانها و هر كس در زمین است مگر آن كس را كه خدا بخواهد و همه در پیشگاه خدا ذلیل بیایند...(ارشاد القلوب، ترجمه مسرحمی ،ج 1،ص124 )

تا صور اسرافیل

در نـهج لبلاغه آمده است: و در صور دمیده مى شود و - دنبال آن قلب ها از كار مى افتد، زبان ها بند مى آید و كوه هاى بلند و سنگ هاى محكم چنان بـه هـم مـى خـورد كـه مـتـلاشى و نرم مى شود، و جاى آن چنان صاف مى گردد كه گویا هرگز كوهى وجود نداشته است.

در اثر آن صور زمین بجنبش در آید و زن شیرده طفل شیرخوارش را فراموش کند و هر باردارى بارش را بزمین گذارد. مردمان روى یك دیگر بیفتند بطورى كه گویا مستند در صورتى كه مست نیستند ولكن از بزرگى ترس و بیم آن روز است. از ترس ریشهاى جوانان سفید شود و شیاطین از ترس به اطراف زمین پرواز ‏كنند و اگر این نبود كه خداى تعالى روحهاى مردم را در جسدها نگاه مى‏دارد از وحشت  این نفخه از بدنها خارج مى‏شدند. (ارشاد القلوب-ترجمه مسترحمى ،ج‏1 ،128)

سپس امر مى‏كند خدا به اسرافیل كه بدمد در صور نفخه‏اى كه غش مى‏كنند از بیمش سپس از آن سرى كه بطرف زمین است صدائى بیرون آید که بجا نگذارد در زمین جن و انسى و شیطانى و... مگر اینكه غش كنند و بمیرند و بیرون آید صدائى از آن طرفى كه بسوى آسمانست پس بجا نماند در آسمانها صاحب روحى مگر اینكه بمیرد خداى تعالى فرموده: مگر آن كس را كه خدا بخواهد و آن كس جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیل، پس ایشانند كسانى كه خدا خواسته بجا مانند.

وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ...(زمر،68): چون دمیده شود در صور اسرافیل‏ جز آنكه خدا بقاى او را خواسته هر كه در آسمانها و زمین است یكسره مدهوش مرگ شوند...

در نـهج لبلاغه آمده است  : و در صور دمیده مى شود و- دنبال آن قلب ها از كار مى افتد، زبان ها بند مى آید و كوه هاى بلند و سنگ هاى محكم چنان بـه هـم مـى خـورد كـه مـتـلاشى و نرم مى شود، و جاى آن چنان صاف مى گردد كه گویا هرگز كوهى وجود نداشته است

آنگاه خداوند از عزرائیل مى‏پرسد:

چه كسانى باقیمانده‏اند؟ مى‏گوید: این چهار فرشته، سپس امر مى‏كند كه آن سه فرشته را قبض روح كند و بعد مى‏پرسد: چه كسى باقیمانده؟ عزرائیل مى‏گوید: بنده ضعیف تو، عزرائیل، خطاب مى‏رسد: تو هم بمیر، و در این موقع عزرائیل صیحه‏اى مى‏زند و می میرد كه اگر مردم پیش از مردنشان آن را شنیده بودند، همه مى‏مردند. پس جز خدایتعالی کسی زنده نماند. بعد از آن سالهای طولانی بگذرد تا حوادث طبیعی برای بروز قیامت رخ دهد که از جمله آن بازیافت اجساد مردگان است. در روایت است که خداوند امر فرماید آسمان را كه ببارد بر زمین مدت چهل‏ شبانه روز كه همه جا را آب فرا گیرد، پس اجزاء بدنهاى مردگان در میان آب باران‏ جمع مى‏شود، و به هم می پیوندد وقتی اجساد با سیر طبیعی خلقت کامل شدند هنگامه قیامت فرا می رسد. آنگاه خداوند ابتدا اسرافیل را زنده می کند و به او امر می کند که در صور بدمد اسرافیل صیحه ای می کشد که تمام خلایق بر اثر آن زنده شده و از قبرهای خود خارج می شوند و وارد محشر می شوند. ...(اقتباس ازهمان منبع )

و تـفـح فـى الصـور فـاذا هـم من الاجداث الى ربهم ینسلون: و چون در صور دمیده شود، پس به ناگاه همه از قبرها به سوى خداى خود به سرعت مى شتابند. یـوم یـنفخ فى الصور و نحشر المجرین یومئذ زرقا(طه،102): روزى كه در صور دمیده شود، و در آن روز مجرمان را با بدن هاى كبود جمع مى كنیم. و نـفـخ فـى الصـور فـجـمـعا(کهف،99): و در صور دمیده شود پس همه خلق را (در صحراى قیامت ) گرد آوریم. یـوم یـنفخ فى الصور فتاتون افواجا(نبا،22) روزى كه در صور دمیده شود و شما فوج فوج وارد محشر مى شوید.

نوشته انسیه نوش آبادی - گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.