تبیان، دستیار زندگی
وقتی شما تلویزیون نگاه می كنید یا رادیو گوش می دهید یا ناهارتان را در اجاق ماكروویو می پزید در حقیقت از امواج الكترومغناطیس استفاده می كنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طیف امواج الكترومغناطیس

طیف امواج الكترومغناطیس

وقتی شما تلویزیون نگاه می‌كنید یا رادیو گوش می‌دهید یا ناهارتان را در ماكروویو می‌پزید در حقیقت از امواج الكترومغناطیس استفاده می‌كنید.

امواج رادیویی، تلویزیونی و ماكروویو انواع مختلفی از امواج رادیویی هستند. تفاوت آن ها فقط در طولِ‌ موج آن ها است. به یاد داشته باشید كه طولِ‌موج فاصله دو نقطه مشابه (متوالی) از موج است.

طیف امواج الكترومغناطیس

طیف امواج الكترومغناطیس بسیار گسترده‌است به‌ طوری‌كه طولِ‌ موج آن می‌تواند گستره‌ای معادل امواج رادیویی (با طولِ‌موج برابر چند زمین فوتبال) تا امواج گاما (با طولِ‌موجی كوچكتر از ابعاد هسته اتم) داشته باشد.

طیف امواج الكترومغناطیس

البته امواج الكترومغناطیس را نه تنها می‌توان براساس طولِ‌موج طبقه بندی نمود بلكه آن ها را می‌توان بر حسب بسامد و انرژی شان نیز دسته بندی كرد، زیرا این سه كمّیّت با رابطه ریاضی ساده‌ای به یكدیگر وابسته‌اند. بنابراین صحیح است كه درباره انرژی اشعه X یا طولِ‌ موج امواج ماكروویو یا بسامد امواج رادیویی صحبت كنیم.

طیف امواج الكترومغناطیس مشتمل بر امواج رادیویی، ماكروویو، فروسرخ، مرئی، فرابنفش، اشعه و اشعه گاما می‌باشد.

در دروس آینده سیاحتی در این طیف خواهیم داشت.

مرکز یادگیری(مدرسه اینترنتی) سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا