تبیان، دستیار زندگی
لغزنده ی a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد. لغزنده ی b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد. باحرکت دادن لغزنده ها حاصل تقسیم دو عدد تغییر می کند. لغزنده ها را تغییر دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعداد اعشاری

اعشاری

موضوع:

تقسیم عددهای اعشاری به توان های عدد 10

هدف:

تشخیص و کشف محل قرار گرفتن ممیز در تقسیم های اعشاری به توان های عدد 10

شرح فعالیت:

لغزنده ی a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد.

لغزنده ی b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد.

باحرکت دادن لغزنده ها حاصل تقسیم دو عدد تغییر می کند. لغزنده ها را تغییر دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- وقتی یک عدد اعشاری بر 100 تقسیثم شود، ممیز آن چقدر جا به جا می شود و به کدام سمت؟ وقتی بر 1000 تقسیم شود چطور؟

- اگر یک عدد صحیح بر 100 تقسیم شود، پاسخ آن چگونه تغییر می کند؟ وقتی بر 1000 تقسیم شود چطور؟

- برای تقسیم یک عدد بر 10، 100، 1000 و . . . یک قانون بیان کنید...

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی