تبیان، دستیار زندگی
نور تك رنگی را در نظر بگیرید كه به دو شكاف باریك بتابد. بر اثر پراش امواجی كه از دو شكاف خارج می شوند پراكنده (و پخش) می شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

نور تك رنگی را در نظر بگیرید كه به دو شكاف باریك بتابد. بر اثر پراش امواجی كه از دو شكاف خارج می‌شوند پراكنده (پخش) می‌شوند. این موضوع همانند حالتی است كه دو شیء در آب ضربه می‌زنند یا وقتی صدای دو بلندگو با یكدیگر تداخل می‌كنند.

برای بررسی نحوه به‌ وجود آمدن نواحی مختلف تداخلی بر روی پرده به شكل زیر توجّه كنید. در این تصاویر موجی به طولِ‌ موج تحلیل مفهومی آزمایش یانگدارد دو شكاف s1 و s2 به فاصله d (از یكدیگر) می‌شود. امواج پس از عبور از شكاف در تمامی جهات پخش و منتشر می‌شوند.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

در زیر این موضوع برای سه راستای خاص تحلیل مفهومی آزمایش یانگ نشان داده شده‌است.

در شكل زیر امواج به مركز پرده می‌رسند (یعنی تحلیل مفهومی آزمایش یانگ) هر دو موج یك مسافت را طی می‌كنند بنابراین به شكل هم‌فاز با یكدیگر تداخل می‌كنند. حاصل جمع این دو موج دامنه بزرگی را حاصل می‌كند و بر اثر آن ناحیه روشنی بر روی پرده به‌وجود می‌آید.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

وقتی اختلاف فاصله نقطه روی پرده از دو شكاف برابر طولِ‌موج (یا مضرب صحیحی) از طولِ‌موج باشد مجدداً تداخل سازنده حاصل می‌شود (شكل زیر)

تحلیل مفهومی آزمایش یانگتحلیل مفهومی آزمایش یانگ

امّا اگر اختلاف فاصله نقطه واقع بر پرده از دو شكاف برابر نصف طولِ‌موج (یا مضرب فردی از نصف طولِ‌موج) باشد، آنگاه دو موج در فاز مخالف با یكدیگر تداخل می‌كنند بنابراین اثر یكدیگر را خنثی نموده و ناحیه تاریك بر روی پرده به‌وجود می‌آید.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگتحلیل مفهومی آزمایش یانگ

بر این اساس نوارهای روشن و تاریك بر روی پرده نقش می‌بندد.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا