تبیان، دستیار زندگی
باشگاه كاربران تبیان : دوستان خوب من بیایید قبل از اینكه خداوند از ما سوالی بپرسد خودمان از خودمان بپرسیم. حضرت امیر علیه السلام مى فرمایند: بندگان خدا! خود بسنجید و حساب نفس خویش را برسید، پیش از آن كه به حسابتان برسند، پیش از آن كه مرگ، گلویتان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه ماشینی سوار می‌شدی؟

محاسبه
خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی،

بلکه

از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود،

بلکه

از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی،

بلکه

از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود،

بلکه

از تو خواهد پرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،

بلکه

از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی،

بلکه

از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی،

بلکه

از تو خواهدپرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود،

بلکه

از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی،

بلکه

با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهدبرد.

محاسبه

باشگاه كاربران تبیان : دوستان خوب من بیایید قبل از اینكه خداوند از ما سوالی بپرسد خودمان از خودمان بپرسیم.

حضرت امیر "علیه السلام" مى فرمایند:

بندگان خدا! خود بسنجید و حساب نفس خویش را برسید، پیش از آن كه به حسابتان برسند، پیش از آن كه مرگ، گلویتان را بگیرد و نتوانید نفس بكشید- رام و گردن نهاده- به راه راست روید، پیش از آن كه به سختى رانده شوید و بدانید آن كس كه نتواند خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، از دیگرى نیاید تا این كار را براى او به جاى آورد.[ نهج البلاغه، خطبه 90. ]


ارسالی از kozegar