تبیان، دستیار زندگی
آورده اند: هارون الرشید در صحن عمارت نشسته بود. عیسی بن جعفر برمكی و مادر جعفر برمكی هم حاضر بودند. هارون گفت: بهلول را حاضر كنند. بهلول پس از ورود در مقابل هارون نشست. هارون به بهلول گفت: دیوانه ها را بشمار. بهلول گفت: اول خودم بعد اشاره به مادر جعفر ك
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیوانه ها را بشمار

دیوانه

آورده اند: هارون الرشید در صحن عمارت نشسته بود. عیسی بن جعفر برمكی و مادر جعفر برمكی هم حاضر بودند. هارون گفت: بهلول را حاضر كنند.

بهلول پس از ورود در مقابل هارون نشست. هارون به بهلول گفت: دیوانه ها را بشمار.

بهلول گفت: اول خودم بعد اشاره به مادر جعفر كرد و گفت این دومی است.

عیسی با عصبانیت گفت: وای بر تو.

بهلول گفت: تو هم سومی هستی.

هارون فریاد زد بهلول را بیرون كنید.

بهلول گفت: تو هم چهارمی هستی.

هزار و یك حكایت

نظر:

نقل شده كه پیامبر صلی الله علیه و آله در مسیری می گذشت، به جمعیتی برخورد كرد كه دور فردی اجتماع كرده بودند، پرسید آن فرد كیست؟

گفتند: مجنون است.

حضرت فرمود: آن مرد مجنون نیست، مجنون كسی است كه آخرتش را به دنیا بفروشد.

با این معیار به نظر می رسد قضاوت بهلول در مورد هارون درست باشد. 


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی از ارمیای نبی