تبیان، دستیار زندگی
حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میخوای داماد بیل گیتش شوی؟

بیل گیتس

پرده اول : پدر به سراغ پسرش می رود

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج كنی.

پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب كنم.

پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است.

پسر:آهان اگر اینطور است، قبول است.

پرده دوم : پدر به دیدار بیل گیتس می رود

پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم.

بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است كه ازدواج كند.

پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانك جهانی است.

بیل گیتس: اوه، كه اینطور! در این صورت قبول است.

پرده سوم : پدر به دیدار مدیرعامل بانك جهانی می رود

پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم.

مدیرعامل: اما من به اندازه كافی معاون دارم!

پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!

مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد.

و معامله به این ترتیب انجام می شود.

نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید.


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی از miri_1364