تبیان، دستیار زندگی
سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال 1390 می­رساند که براساس مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونگی و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ۱۳۹۰آرشیو شد

سازمان سنجش کشور

سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال 1390 می­رساند که براساس مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 ، 1388 و 1390 که امتحانات آنان به صورت کتبی و نهایی کشوری برگزار شده است، تا میزان 25% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود.

2ـ سوابق تحصیلی فقط برای دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 ، 1388 و 1389 فارغ التحصیل شده و امتحانات آن ها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.

3- نمره کل داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی، به صورت میانگین وزنی از نمرات سوابق تحصیلی به میزان 25% و نمرات تراز شده آزمون سراسری به میزان 75% با لحاظ ضرایب زیرگروه ها، محاسبه می شود.

4ـ برای بقیه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاک گزینش خواهد بود.

5- احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمون‌های سراسری اعم از دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

6- داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت‌نامی تقسیم می‌شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در بندهای 5-1 و 5-2 آورده شده است.

تبصره بسیار مهم: برای داوطلبان گروه های آزمایشی مختلف، در صورت نبودن نمره یک یا چند درس به صورت کتبی و نهایی کشوری به هر دلیلی به میزان تاثیر ضریب ابن درس یا دروس از تاثیر 25% سوابق تحصیلی کاسته شده و به ضریب 75% آزمون سراسری افزوده می شود.

5-1- تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی بر اساس جدول ذیل

برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 25% براساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.

تبصره: تأثیر میزان 25% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.

5-2- عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی

-‌ تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه‌های غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 25% خواهد بود.

- میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم‌های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه های آزمایشی مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط.

- درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروه‌های آزمایشی مختلف براساس جداول شماره‌های (5) تا (11) خواهد بود.

عنوان دیپلمگروه آزمایشی
ریاضی فیزیکعلوم ریاضی و فنی
علوم تجربیعلوم تجربی
علوم  انسانیعلوم انسانی
علوم و معارف اسلامیعلوم انسانی

جدول شماره ی 1 : دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25%

444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
222عربی 3
333تعلیمات دینی و قرآن 3
222زبان خارجی 3
444میانگین وزنی دروس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان
332فیزیک 3 و آژمایشگاه
233شیمی 3 و آزمایشگاه

جدول شماره ی 2 : دیپلم علوم تجربی ----> گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25%

44444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
22222عربی 3
33333تعلیمات دینی و قرآن 3
22222زبان خارجی 3
01411زمین شناسی
23343ریاضی 3
44222زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
22232فیزیک 3 و آزمایشگاه
34222

شیمی 3 و آژمایشگاه

جدول شماره ی 3: دیپلم علوم انسانی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25%
44444زبان فراسی تخصصی
22222عربی 3 ویژه علوم انسانی
33333تعلیمات دینی و قرآنی 3
22222زبان خارجی 3
42222میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی
11131میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا2
13223جامعه شناسی 2
31122فلسفه و منطق
24433ریاضی و آمار

جدول شماره ی 4: دیپلم علوم و معارف اسلامی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه1

زیرگروه 2

زیرگروه3

زیرگروه4

زیرگروه5

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25%

44444زبان فارسی تخصصی
22222عربی 3 ویژه علوم انسانی
33333تعلیمات دینی و قرآن3
22222زبان خارجی 3
42222میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی
11131میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا 2
13223جامعه شناسی 2
31122فلسفه و منطق
24433ریاضی و آمار

جدول شماره ی 5: دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه4

زیرگروه5

تأثیر نمرات دروس دیپلم

44444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
22222عربی 3
33333تعلیمات دینی و قرآن 3
22222زبان حارجی 3
23343حسابان
22232فیزیک 3 و آزمایشگاه
34222شیمی 3 و آزمایشگاه
20/189/170/162/205/19درصد تأثیر سوابق تحصیلی
8/811/820/848/795/80درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 6: دیپلم علوم تجربی -----> گروه آزمایش علوم

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

تأثیر نمرات دروس دیپلم

444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
222عربی 3
333تعلیمات دینی و قرآن 3
222زبان خارجی 3
332فیزیک 3 و آزمایشگاه
234شیمی 3 و آزمایشگاه
1/177/176/18درصد تأثیر سوابق تحصیلی
9/823/824/81درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 7: دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

تأثیر نمرات دروس دیپلم

44444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
22222عربی 3
33333تعلمیات دینی و قرآن 3
22222زبان خارجی 3
24433حسابان
8/67/93/107/71/8درصد تأثیر سوابق تحصیلی
2/933/907/893/929/91درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 8: دیپلم علوم انسانی -----> گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه1

زیرگروه2

زیرگروه3

تأثیر نمرات دروس دیپلم

444زبان فارسی تخصصی
222عربی 3 ویژه علوم انسانی
333تعلیمات دینی و قرآن 3
222زبان خارجی 3
2/77/68/7درصد تأثیر سوابق تحصیلی
8/923/932/92درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره 9: دیپلم علوم تجربی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

تأثیر نمرات دروس دیپلم

44444میانگین وزنی زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
22222عربی 3
33333تعلیمات دینی و قرآن 3
22222زبان خارجی 3
24434ریاضی 3
8/67/93/107/71/8درصد تأثیر سوابق تحصیلی
2/933/907/893/929/91درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 10: دیپلم علوم انسانی ------> گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

تأثیر نمرات دروس دیپلم

44444زبان فارسی تخصصی
22222عربی 3 ویژه علوم انسانی
33333تعلیمات دینی و قرآن 3
22222زبان خارجی 3
2/62/55/58/57/6درصد تأثیر سوابق تحصیلی
8/938/945/942/943/93درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 11: همه دیپلم های (ریاضی، تجربی، انسانی) ------------> گروه آزمایشی هنر

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

تأثیر نمرات دروس دیپلم

44444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
22222عربی 3
33333تعلیمات دینی و قرآن 3
22222زبان خارجی 3
13111میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و درس ریاضی و آمار برای دیپلمه های انسانی
0/79/89/70/74/7درصد تأثیر سوابق تحصیلی
0/931/911/920/936/92درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره ی 12: همه دیپلم ها (ریاضی، تجربی، انسانی) -----> گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

تأثیر نمرات دروس دیپلم

4444میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی
2222عربی 3
3333تعلیمات دینی و قرآن 3
2224زبان خارجی 3
9/119/119/1125*درصد تأثیر سوابق تحصیلی
1/881/881/8875درصد تأٍیر نمرات آزمون سراسری

* به دلیل نبودن درس اختصاصی در این زیرگروه سابقه تحصیلی به طور کامل به دروس عمومی اختصاص می یابد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: هفته نامه ی پیک سنجش

تنظیم: نسرین صادقی