تبیان، دستیار زندگی
گر خلیل فرزند خود تا مـــــــرز قربانگاه برد - این حسین شش ماهه را داخل به قربانگاه برد - آن خلیل گشـــــــت و فقط در لفظ قربانی گرفت - لیک خالق از حسین، شش ماهه قربانی گرفت - گـــر که عیسی میتوانست چند تن احیا کند - این حسین با کربلایش...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابراز محبت جاده دوستی در رثای سالار شهیدان

كربلا


از حسین آمـــــــــــــوز این آزادگی

این ز خــــــــود بگذشتن و دلدادگی

اینچنین یک دهـــــر را افسون شدن

وز برای کــــــــردگار مجنــــون شدن

کیست آنـــکه می‌دهــد دل را شفا؟

از غـــــــم و از غصـــــه و از این جفا

کیست آنکه شــــــافع روز جزاست؟

پـــــور حیـــــدر یادگار مصطفی ست

کیست آنکه می‌دهد خونش به دین؟

تا شـــود سیراب، دینش بیش از این

*****

گـــر خلیل فرزند خــــود تا مــــــــــرز قربانگاه برد

این حسین، شش ماهــه را داخل به قربانگاه برد

آن خلیل گشـــــــت و فقط در لفظ قربانی گرفت

لیک خالق از حسین، شش ماهه قربانی گرفت

گـــر که عیسی می‌توانست چنــــد تن احیا کند

این حسین با کربلایش، یک جهــــــــان احیا کند

کشــــتی نوح، بر اهـــل زمانــــش منجی است

لیک مـــــــولا، کشتی تو تا ابد، یک منجی است

معجز موســــی كه بودســــــت آن ید نورانی‌اش

دست شاه کربلا را خون اصغر می‌کند نورانی‌اش

این حسین کیست که عالــــــــم همه دیوانه او؟

برتـــــر از نــــوح و خلیـــل و پـــورعمران ست او

این حسین را عاقبت تفســــــــــــیر باید، کردگار

چون دگـــــــر مردی چنین، دیــــــــگر نبیند روزگارباشگاه كاربران تبیان - سروده کاربر خوب تبیان، شاعر باشگاه: سعید سخایی "جاده دوستی"