تبیان، دستیار زندگی
چهار ضلعی ABCD یک مستطیل و چهار ضلعی EFGH یک لوزی و چهار ضلعی MNLO یک متوازی الاضلاع است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط بین چهار ضلعی ها

ارتباط بین چهار ضلعی ها

موضوع:

چهار ضلعی ها

هدف:

کشف رابطه بین چهار ضلعی ها و نحوه ی تبدیل آن ها به یکدیگر

شرح فعالیت:

چهار ضلعی ABCD یک مستطیل و چهار ضلعی EFGH یک لوزی و چهار ضلعی MNLO یک متوازی الاضلاع است.

با جا به جا کردن رأس های هر کدام از این چهار ضلعی ها آن ها را به مربع تبدیل کنید، سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

برای تبدیل مستطیل به مربع کدام ویژگی آن (اضلاع یا زاویه ها) را باید تغییر دهیم؟

برای تبدیل لوزی به مربع چطور؟

برای تبدیل متوازی الاضلاع به مربع چطور؟

با توجه به این فعالیت آیا می توان گفت مربع یک نوع مستطیل است؟

یک نوع لوزی چطور؟

یک نوع متوازی الاضلاع چطور؟

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی