تبیان، دستیار زندگی
آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساحل مردگان

آلودگی آب های بندرعباس در روزهای گذشته باعث مرگ هزاران بچه ماهی (گاریز) شده است.

 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
 • آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس
  آلودگی سواحل جنوبی کشور و مرگ هزاران بچه ماهی در ساحل بندرعباس

گروه گردشگری تبیان