تبیان، دستیار زندگی
معمولاً کلمه ای که مورد پرسش است ذکر و بقیه حذف می گردد: که کتاب مرا از اینجا برداشت؟ ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستور زبان فارسی (حذف در اجزای جمله)

دستور زبان فارسی (حذف در اجزای جمله)

گاهی اوقات می توانیم بعضی از اجزای جمله را حذف کنیم به طوری که در معنای جمله تغییری به وجود نیاید.

در زیر مثال هایی جهت حذف در اجزای جمله آمده است.

حذف فعل: 

که بود آمد؟ علی (علی بود) .  او نه چیزی زیاد دارد و نه چیزی کم.

حذف نهاد:

برو (تو برو) -  کتاب ها را باز کنید.  (شما دانش آموزان کتاب ها را باز کنید.)

حذف مسند:

احسان غایب است نه علی. (احسان غایب است نه علی غایب است.)

حذف مفعول:

از احمد کتابی گرفتم و خواندم. (از احمد کتابی گرفتم و کتاب را خواندم.)

حذف متمم:

به مسابقه رفتم، ولی دیر رسیدم.( به مسابقه رفتم ولی دیر به مسابقه رسیدم.)

حذف قید:

دیروز به باغ رفتم و دو ساعت در آنجا گردش کردم. (دیروز به باغ رفتم. دیروز دو ساعت در آنجا گردش کردم.)

حذف حرف اضافه:

عصر می رویم گردش. (در عصر به گردش می رویم.)

حذف حرف ربط:

بیا بریم کتابخانه. (بیا تا به کتابخانه برویم.)

حذف همه اجزای جمله:

حمزه امروز به دبیرستان نیامده است؟ نه.  (نه. حمزه امروز به دبیرستان نیامده است.)

در جمله های پاسخی:

معمولاً کلمه ای که مورد پرسش است ذکر و بقیه حذف می گردد:  که کتاب مرا از اینجا برداشت؟ من (من کتاب ترا از اینجا برداشتم.)

مطالب مرتبط:

دستور زبان فارسی(حرف)

شبه جمله

دستور زبان فارسی(قید)

دستور زبان فارسی(ضمیر)

دستور زبان فارسی(صفت)

دستور زبان فارسی(اسم)

دستور زبان فارسی(فعل)


منبع:دستور زبان فارسی تالیف گیوی و انوری

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: سمیرا بادامستانی