تبیان، دستیار زندگی
آتش سوزی جنگل های گلستان به روایت تصویر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گلستان در آتش

با وجودی که آتش جنگل های گلستان در هفته گذشته مهار شد، این جنگل ها دوباره طعمه حریق شدند تا بافت طبیعی کم نظیر و حیات وحش منحصر به فرد آن بیش از پیش مورد تهدید قرار گیرد.

 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
 • جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند
  جنگل های گلستان هنوز در آتش می سوزند

گروه گردشگری تبیان