تبیان، دستیار زندگی
تهران ورزشگاه آزادی 24 / 9 / 84 راه آهن پرسپولیس مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 277 128 149 تعداد پاسهای كلی 231 105 126 پاسهای صحیح 44 22 22 پاسهای اشتباه 2 1 1 پاس بلند صحیح 12 9 3 سانتر 5 3 2 سانتر صحیح 42 23 19 ضربه سر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنالیز بازی از : مهدی ارژنگی نیا

پرسپولیس – راه آهن

0- 0

تهران ورزشگاه آزادی

24 / 9 / 84

راه آهن

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

277

128

149

تعداد پاسهای كلی

231

105

126

پاسهای صحیح

44

22

22

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

12

9

3

سانتر

5

3

2

سانتر صحیح

42

23

19

ضربه سر اول

11

5

6

ضربه سر صحیح

12

5

7

خطا

43

22

21

دفع توپ

34

14

20

لودادن توپ

9

4

5

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

3

1

2

شوت بیرون چار چوب

2

2

---

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

1

---

1

آفساید

2

2

---

كارت زرد

%45

%46

%44

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

381

153

228

تعداد پاسهای كلی

325

127

198

پاسهای صحیح

55

26

29

پاسهای اشتباه

1

---

1

پاس بلند صحیح

33

19

14

سانتر

9

5

4

سانتر صحیح

35

23

12

ضربه سر اول

8

4

4

ضربه سر صحیح

12

6

6

خطا

27

22

5

دفع توپ

25

11

14

لودادن توپ

12

5

7

گرفتن توپ

5

---

5

شوت داخل چارچوب

5

3

2

شوت بیرون چار چوب

7

1

6

كرنر

12

4

8

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

2

1

1

آفساید

1

1

---

كارت زرد

%55

%54

%56

در صد مالكیت

موقعیتهای از دست رفته

از لحاظ آمار برتری كامل با پرسپولیس اس و در تعداد سانتر با 33 در برابر 12 راه آهن تقریبا 3 برابر این تیم سانتر روی دروازه انجام داده و راه آهن با دفع توپ 43 در مقابل 27 نشان از یك بازی برای یك امتیاز بود و 10 شوت بطرف چارچوب در مقابل 4 شوت راه آهن و 7 كرنر پرسپولیس در مقابل دو كرنر نیمه دوم راه آهن نشان از حملات زیاد پرسپولیس می دهد و نكته قابل توجه خلق 12 موقعیت خطرناك برای پرسپولیس بود كه 3 برابر تیم راه آهن است و چند تای این موقعیتها صد در صد گل بود كه از دست رفت و از لحاظ ضربات سر بطرف چارچوب و در صد مالكیت توپ نیز برتری با قرمز پوشان بود ولی در نهایت امتیازها بطور مساوی تقسیم شد.

راه آهن در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

پرسپولیس در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

25

22

18

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

24

28

21

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

2

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

47

49

46

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

7

5

15

سانتر

بر حسب دقیقه

19

16

23

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

2

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

8

9

7

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

7

9

6

خطا

بر حسب دقیقه

2

2

2

دفع توپ

بر حسب دقیقه

2

3

2

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

10

12

9

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

95

49

---

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

31

49

23

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

47

24

---

كرنر

بر حسب دقیقه

23

16

46

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

---

---

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

---

---

---

سر بیرون چارچوب

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

14

19

12

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

17

23

13

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

7/1

8/1

5/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

95

---

46

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

3

سانتر

بر حسب دقیقه

10

9

11

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

11

12

11

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

7

8

7

خطا

بر حسب دقیقه

3

2

9

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

4

3

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

7

9

6

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

19

---

9

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

19

16

23

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

13

49

7

كرنر

بر حسب دقیقه

17

12

5

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

95

49

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

31

24

46

سر بیرون چارچوب

استقلال – ذوب آهن

3 – 0

تهران ورزشگاه آزادی

25 / 9 / 84

ذوب آهن

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

308

158

150

تعداد پاسهای كلی

246

128

118

پاسهای صحیح

60

29

31

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

8

5

3

سانتر

2

2

---

سانتر صحیح

37

13

24

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

21

10

11

خطا

40

19

21

دفع توپ

21

14

7

لودادن توپ

7

5

2

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

2

2

---

كرنر

6

3

3

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

3

2

1

كارت زرد

%5/44

%44

%45

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

250

116

134

تعداد پاسهای كلی

199

90

109

پاسهای صحیح

49

25

24

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

29

9

20

سانتر

10

4

6

سانتر صحیح

34

13

21

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

13

5

8

خطا

28

17

11

دفع توپ

28

19

9

لودادن توپ

4

2

2

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

8

4

4

شوت بیرون چار چوب

12

7

5

كرنر

15

9

6

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

5

2

3

سر بیرون چارچوب

2

---

2

آفساید

2

1

1

كارت زرد

%5/55

%56

%55

در صد مالكیت

ذوب آهن در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

استقلال در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

18

18

18

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

23

22

23

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

5/1

6/1

4/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

47

49

46

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

11

9

15

سانتر

بر حسب دقیقه

47

24

---

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

3

1

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

10

12

9

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

4

4

4

خطا

بر حسب دقیقه

2

2

2

دفع توپ

بر حسب دقیقه

9

3

6

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

13

9

23

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

95

49

---

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

13

12

15

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

47

24

---

كرنر

بر حسب دقیقه

15

16

15

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

---

---

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

---

---

---

سر بیرون چارچوب

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

22

25

20

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

28

32

25

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

9/1

9/1

9/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

47

49

46

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

3

5

2

سانتر

بر حسب دقیقه

4

12

7

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

4/1

3

2

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

7

24

9

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

3

9

5

خطا

بر حسب دقیقه

7/1

2

4

دفع توپ

بر حسب دقیقه

7/1

2

5

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

12

24

23

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

16

49

23

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

6

12

11

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

4

7

9

كرنر

بر حسب دقیقه

3

5

7

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

49

49

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

9

24

15

سر بیرون چارچوب


آمار در زمان

آمار بازی پرسپولیس راه آهن بر حسب زمان

این جدول مقدار آمارهای این دو تیم برحسب زمان بازی نشان می دهد بطور مثال تیم پرسپولیس  در ردیف های اول و دوم هر 14 ثانیه یك پاس و هر 17 ثانیه یا پاس صحیح در كل بازی داده است و هر 7/1 دقیقه یك پاس اشتباه داشته و یا هر 3 دقیقه یك سانتر روی دروازه حریف داشته است.