تبیان، دستیار زندگی
در مثلث ABC، اندازه ی اضلاع و زاویه ها نوشته شده است، نقاط CوB,A قابل جا به جا شدن هستند. سعی کنید با جا به جا کردن آن ها مثلث هایی بسازید که یک ضلع آنها 4 واحد باشد. چند مثلث به این ترتیب ایجاد می شود؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسم مثلث

رسم مثلث

موضوع:

رسم مثلث در حالت سه ضلع

هدف:

درک این مفهوم که با داشت سه ضلع یک مثلث فقط و فقط یک مثلث قابل رسم است.

شرح فعالیت:

در مثلث ABC، اندازه ی اضلاع و زاویه ها نوشته شده است، نقاط C, B,A قابل جا به جا شدن هستند.

سعی کنید با جا به جا کردن آن ها مثلث هایی بسازید که یک ضلع آنها 4 واحد باشد.

چند مثلث به این ترتیب ایجاد می شود؟

مجدداً نقاط را جا به جا کنید و این بار مثلث هایی بسازید که دو ضلع آنها به ترتیب 4 و 3 واحد باشد. در این صورت چند مثلث می توان ایجاد کرد؟

حال سعی کنید مثلث هایی درست کنید که اضلاع آن 3، 4 و 5 واحد باشد. در این صورت چند مثلث مختلف می توان ایجاد کرد؟

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

راهنمایی

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی