سردار طلائی فرمانده محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ قرار است طی بازدیدی از موسسه تبیان ضمن آشنایی با فعالیت های تبیان به گوشه ای از سوالات مطرح شده پاسخ گویند. لذا شما کاربران گرامی می توانید سوالات مورد نظر و مربوطه را در ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهارشنبه ظهر(30/9/84 )جناب آقای سردار طلائی فرمانده محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ قرار است طی بازدیدی از موسسه تبیان ضمن آشنایی با فعالیت های تبیان به گوشه ای از سوالات مطرح شده پاسخ گویند.

لذا شما کاربران گرامی می توانید سوالات مورد نظر و مربوطه را در این صفحه ارسال نمائید تا در صورت وقت و امکان پاسخ آنها را دریافت نمائید.

متن سوال:

 نام :

 E-mail

 کشور :

 استان(ایران) :


 نشانی یا تلفن :

<%else'if nsubsid & "" = "" then response.enddim ctype , consdim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebydim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,questid , cpoldim csabegh , education , job, ntypeif request.form("soal") "" then javab1= javab1 & TRIM(request.form("soal")) & chr(13) & chr(10)name=request.form("Name")email=request.form("Email")address=request.form("Address")if address = "" then address=request.form("Country")elseaddress=FindTitleBase(address)end iftel=request.form("tel")ipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")Set ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvSoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1553 AND Name='" & name & "' AND Email='" & email & "' " ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

نام و " & " Email " & " وارد شده تکراری است

" & chr(13))Response.Write("

پیش بینی جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))'Response.Write("

" & chr(13))'Response.endelseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifoRS.fields("QuestId") = 1553if nSubsId & "" "" then oRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(chttpUser)oRS.fields("IPUser") = replaceField(cIPUser)end ifoRS.updateoRS.closeresponse.write("

کاربر گرامی : اطلاعات شما دریافت شد .

")end if%>