تبیان، دستیار زندگی
آیا از جریان الكتریكی می توان به عنوان دماسنج استفاده كرد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترموكوپل

آیا از جریان الكتریكی می ‏توان به عنوان دماسنج استفاده كرد؟

وقتی دو فلز غیر هم‏جنس در دو نقطه به هم متصل شده و نقاط اتصال در دو دمای مختلف قرار گیرد این دو نقطه با هم اختلاف پتانسیل پیدا كرده و در نتیجه جریان الكتریكی ایجاد خواهد شد.

ترموكوپل

این موضوع مبنای كار ترموكوپل است. در شكل بالا دو سیم غیر هم‏ جنس (مس و كنستانتان) به هم وصل شده و از مولتی ‏متر برای بررسی جریان الكتریكی ایجاد شده یا اختلاف پتانسیل به وجود آمده استفاده شده است.

همان طور كه مشاهده می‏كنید یكی از اتصال ها در آب و یخ و اتصال دیگر در آب معمولی قرار گرفته است. ظرف آب را روی شعله قرار می ‏دهیم. دو سر سیم مسی را به مولتی ‏متر وصل می‏ كنیم و بوسیله آن قادریم اختلاف پتانسیل ایجاد شده را اندازه بگیریم.

ترموكوپلترموكوپل

هر چه دمای آب بیشتر شود اختلاف دما مابین دو اتصال بیشتر می ‏شود. بنابراین اختلاف پتانسیل الكتریكی ایجاد شده بیشتر می ‏گردد. با به دست آوردن داده ‏های بیشتر و تجزیه و تحلیل آن ها و یا رسم نمودار اختلاف پتانسیل ایجاد شده بر حسب اختلاف دمای بین دو اتصال رابطه دقیق‏ تری بین اختلاف پتانسیل با اختلاف دما به دست می ‏آید. بنابراین می ‏توانیم یك دماسنج از نوع الكتریكی داشته باشیم.

عكس روبه‌ رو یك ترموكوپل آزمایشگاهی را در حال اندازه گیری دمای شعله نشان می ‏دهد.

ترموكوپل

پاسخ دهید؟

اگر در آزمایش بالا اتصال موجود در آب را با دست خود بگیریم انتظار دارید مولتی ‏متر اختلاف پتانسیل ایجاد شده را چقدر نشان دهد؟

پاسخ دهید؟

اگر در آزمایش بالا اتصال موجود در آب را در شعله‏ای فرو ببریم و مقدار اختلاف پتانسیل مقدار ثابتی x شود، دمای شعله را چقدر حدس می‏ زنید؟

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی