تبیان، دستیار زندگی
بنابراین بر اساس این مقیاس دمای یخ در حال ذوب ٢٧٣ درجه كلوین و دمای آب جوش ٣٧٣ درجه كلوین به دست آمد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درجه بندی كلوین

كلوین (١٩٠٧- ١٨٢٤) با بررسی داده ‏های مربوط به حجم و دمای گازها به این نتیجه رسید كه كمترین دمای ممكن در طبیعت ٢٧٣- درجه سلسیوس (یعنی ٢٧٣ درجه كمتر از صفر درجه سلسیوس) می ‏باشد كه آن را صفر مطلق نامید.

درجه بندی كلوین

بنابراین بر اساس این مقیاس دمای یخ در حال ذوب ٢٧٣ درجه كلوین و دمای آب جوش ٣٧٣ درجه كلوین به دست آمد.

در شكل زیر درجه بندی سلسیوس و كلوین با هم مقایسه شده ‏اند.

درجه بندی كلوین

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی