تبیان، دستیار زندگی
بین این دو دما را به ١٠٠ قسمت مساوی تقسیم نمود و هر قسمت را یك درجه فارنهایت نامید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درجه بندی فارنهایت

دانیل فارنهایت (١٧٣٦- ١٦٨٦) اولین دماسنج جیوه ‏ای قابل اطمینان را ساخت.

درجه بندی فارنهایت

وی شدیدترین سرمایی كه می ‏توانست با مخلوط آب، یخ و نشادر ( نِشادُر نمکی جامد و بلورین که بی‌رنگ و بی‌بو است و فرمول شیمیایی این ماده NH۴Cl است و نام علمی آن کلرید آمونیوم است. ) بسازد را به عنوان صفر فارنهایت و دمای خون شخص سالم را ١٠٠ درجه فارنهایت درنظر گرفت. سپس بین این دو دما را به  ١٠٠ قسمت مساوی تقسیم نمود و هر قسمت را یك درجه فارنهایت نامید.

درجه بندی فارنهایت

در شكل زیر درجه بندی سلسیوس و فارنهایت با هم مقایسه شده‏اند.

درجه بندی فارنهایت

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی