تبیان، دستیار زندگی
نقطه ثابت پایینی دماسنج را دمای یخ در حال ذوب انتخاب كرد و عدد صفر را به آن نسبت داد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درجه بندی سلسیوس

درجه بندی سلسیوس

آندرس سلسیوس (١٧٤٤- ١٧٠١) نقطه ثابت پایینی دماسنج را دمای یخ در حال ذوب انتخاب كرد و عدد صفر را به آن نسبت داد.

درجه بندی سلسیوس

به همین نحو نقطه ثابت بالایی را دمای آب در حال جوش درنظر گرفت و عدد ١٠٠ را به آن نسبت داد.

درجه بندی سلسیوس

سپس بین این دو دما را به ١٠٠ قسمت مساوی تقسیم كرد و هر قسمت را یك درجه سلسیوس نامید.

عكس زیر ساختمان دماسنج  و  نحوه درجه بندی آن را نشان می ‏دهد.

درجه بندی سلسیوس

عكس روبه ‌رو محدوده دمایی محیط اطرافمان را برحسب درجه بندی سلسیوس نشان می ‌دهد.

درجه بندی سلسیوس

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی