تبیان، دستیار زندگی
نشان شیر و خورشید برای اولین بار به طور رسمی از اینجا وارد پرچم ایران شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرچم های ایران از آغاز تا کنون

در ابتدا بایسته است به چند نکته اشاره کنیم:

1-عکس هایی که از درفش های ایران آورده شده است لزوماً در کل دوران مشخص شده جاری نبوده اند و شاید متعلق به یک دوره ی خاص از آن دوران باشند.

2- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش اشکانیان.)

دوره اساطیری

پرچم ایران

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید

هخامنشیان

پرچم ایران

کوروش بزرگ

پرچم ایران

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

دیگر درفش های هخامنشیان:

پرچم ایران

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

اشکانیان

پرچم ایران

درفش اشکانیان با خورشید آراسته می شده است

ساسانیان

پرچم ایران

درفش کاویانی در دوران ساسانی هم مطرح بوده است

سیاه جامگان

پرچم ایران

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی

سرخ جامگان

پرچم ایران

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین

غزنویان

پرچم ایران

سلجوقیان

پرچم ایران

تیموریان

پرچم ایران

دوران صفویه

پرچم ایران

مهم ترین و اصلی ترین پرچم دوران صفویه

نشان شیر و خورشید برای اولین بار به طور رسمی از اینجا وارد پرچم ایران شده است

پرچم ایران

پرچم شاه اسماعیل

پرچم ایران

پرچم شاه تهماسب

افشاریان

پرچم ایران
پرچم ایران

پرچم های نادر شاه افشار

دوران زندیه

پرچم ایران

دوران قاجار

پرچم ایران

پرچم دوره آقا محمد خان

پرچم ایران

پرچم دوره محمد شاه

پرچم ایران

پرچم ایران در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی

دوران پهلوی

پرچم ایران

در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود

جمهوری اسلامی

پرچم ایران

منبع: دیپلماسی ایرانی

تنظیم:مسلم حقیقی