تبیان، دستیار زندگی
خفّاش از پدیده دوپلر نیز استفاده می كند. بدین ترتیب كه امواج سونار در برخورد با بال شكار با تغییر بسامد باز می تابد و خفّاش از روی تغییر بسامد امواج ارسالی و بازتابی درمی یابد كه آیا شكار به سمت وی در حال حركت است یا از وی دور می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سونار در حیوانات

طول موج امواج سوناری كه توسط خفّاش صادر می ‌شود كوچكتر از ابعاد شكار است هر تَپ (موج) سونار در مدّت زمانی در حدود 0.001 ثانیه تولید و ارسال می ‌شود. البته این اصوات (سونار) توسط گوش ما قابل شنیدن نیستند. خفّاش برای شناسایی موقعیت شكار، از زمان رفت ‌و‌ برگشت امواج استفاده می ‌كند.

سونار در حیواناتسونار در حیوانات

در ضمن خفّاش از پدیده دوپلر نیز استفاده می ‌كند. بدین ترتیب كه امواج سونار در برخورد با بال شكار با تغییر بسامد باز می‌تابد و خفّاش از روی تغییر بسامد امواج ارسالی و بازتابی درمی ‌یابد كه آیا شكار به سمت وی در حال حركت است یا از وی دور می ‌گردد.

سونار در حیوانات

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی