تبیان، دستیار زندگی
همانطور كه از تصویر زیر نیز استنباط می كنید شكل موج ها در راستای حركت به هم نزدیك و جمع شده اند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دو حالت پدیده دوپلر

حالت اوّل: آمبولانس ساكن.

همان طور كه در شكل زیر می ‌بینید امواج به صورت یكنواخت از منبع تولید صدا خارج می ‌گردند و توسط هر دو ناظر 1 و 2 كه در عقب و جلوی ماشین هستند به یك صورت شنیده می ‌شوند. در ضمن ازآنجا كه موج به شكل متقارن صادر می ‌شود بنابراین هر دو شنونده طولِ ‌موج صدا را به یك میزان دریافت می ‌كنند.

دو حالت پدیده دوپلردو حالت پدیده دوپلر

حالت دوم :آمبولانس در حال حركت.

همان طور كه از تصویر زیر نیز استنباط می ‌كنید شكل موج ‌ها در راستای حركت به هم نزدیك و جمع شده ‌اند. در این حالت طولِ ‌موج امواجی كه به شنونده 2 می‌ رسد كوچكتر گردیده ‌اند.

دو حالت پدیده دوپلردو حالت پدیده دوپلر

فرد 2 تعداد بیشتری از شكل موج ‌ها را در واحد زمان دریافت می ‌كند (نسبت به حالتی كه آمبولانس ساكن است) این دریافت بیشتر شكل موج متناظر با افزایش بسامد صوت دریافتی است.

برای مشاهده فیلم روی شکل کلیک کنید.

برای فردی كه  در پشت ماشین قرار دارد، وضعّیت معكوس است. شكل موج ‌های دریافتی توسط این فرد گویا از یكدیگر باز شده ‌اند. در نتیجه شخص 1  تعداد كمتری شكل موج را در واحد زمان دریافت می‌ كند و این امر به صورت كاهش بسامد صدای دریافتی نمایان می ‌گردد. دقت كنید پدیده دوپلر فقط در هنگامی كه سرعت حركت مولد صدا كمتر از سرعت صوت باشد روی می ‌دهد.

در پایان به این موضوع توجه داشته باشید كه اگر شنونده همراه منبع صدا حركت كند آن گاه هیچ تغییر بسامدی روی نمی دهد.

برای مشاهده فیلم روی شکل کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی