تبیان، دستیار زندگی
آن صلابت همیشگى را نداشت. باورهایش او را بدین سو كشانده بود. سكوت مه گرفته اى سراسر وجودش را فراگرفت. براى مرهم گذاشتن بر زخم ها و دردهایش آمده بود. غبارى روى صورتش نشسته بود. در پى تسلى خاطر خود، واقعیت را نمى توانست درك كن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینده مبهم در فنجان قهوه

آن صلابت همیشگى را نداشت. باورهایش او را بدین سو كشانده بود. سكوت مه گرفته اى سراسر وجودش را فراگرفت. براى مرهم گذاشتن بر زخم ها و دردهایش آمده بود. غبارى روى صورتش نشسته بود. در پى تسلى خاطر خود، واقعیت را نمى توانست درك كند.

فاصله واقعیت با آینده مبهم یك قدم توأم با اوهام بود. اوهام، یك عمر پشیمانى را به دنبال داشت. شمع ها را روشن كرد. قطره قطره هاى شمع روى آب مى ریخت. به جاى اینكه در روشنى راهش را بیابد به دنبال دقایق از دست رفته بود.

- چرا فال مى گیرى؟

اشك تمام وجودش را فراگرفت، دردى را بر دردهاى كهنه خود افزود، نگاهش مات شد و سرش را تكان داد.

ساختمان قدیمى و راهروى پیچ در پیچ، انگار كه سالهاست این خانه بازسازى نشده است.

دیوارها رنگ سپیدى نداشت. رنگى از ناامیدى با ابهام و دلواپسى آن را پوشانده بود.

«سهیلا» زنى ??ساله داراى تحصیلات عالیه در رشته نقاشى، آرزوهایى جوانى را در ذهن تداعى مى كرد؛ آتلیه، نمایشگاه، لحظات سرد زندگى كه بر شانه هایم سنگینى مى كند دقایقى كه واژه اى برایش ندارم، ولى امروز فالگیر شدم و نمى توانم آن آرزوهاى خوب را با خود تكرار كنم. او افزود: ?? سال پیش از همسرم جداشدم. در آن زمان جوان بودم و براى خانواده ام به طور تفریحى فال مى گرفتم. در اعماق وجودم حس غریبى بود. حسى پر از دلهره مرا به سوى آینده پر از ابهام مى كشاند. زیرا هیچ گونه دلیل منطقى براى انتخابم نداشتم و از آنجا كه تحصیلاتم را به پایان بردم و براى ازدواج معیارهایى داشتم، ولى خانواده ام با این ازدواج موافق نبودند. بعد از گذشت ? سال از زندگى مشتركمان همسرم معتاد شد و زندگى ام را به ورطه نابودى كشاند. از او جداشدم.

فرزندم دستان نوازشگر پدر را تجربه نكرد، او براى زندگى به خوراك و پوشاك احتیاج دارد. من هم به ناچار براى برآوردن احتیاجات فرزندم به فالگیرى روى آوردم.

از آنجا كه مشتریان سهیلا در آشپزخانه فال مى گرفتند یكى یكى فنجان قهوه در دستشان بود و بعد از سؤال از مشتریان به دلخواه آنها فنجان قهوه یا فال شمع كه اگر شمع بود باید شمعى را روشن مى كردند و روى ظرف آبى مى ریخت و از آنجا كه شمع ها روى آب نقش مى بست فالگیر جملاتى را به زنان مى گفت.

هیچ آمارى درباره گرایش زنان به فالگیرى وجود ندارد. سهیلا كه فال قهوه و شمع مى گرفت علت گرایش به فالگیرى را شرایط مالى نامساعد و برآورده كردن احتیاجات روزمره مى دانست. برایش فالگیرى جنبه تجارت داشت.

او گفت: بیشتر فالگیران كلمات را كنار هم مى گذارند و جملاتى بزرگ مى سازند. واژه هایى كه براى حل مشكل نمى تواند راهگشا باشد.

ابزارى به عنوان فال و كارت فال نداریم. با اینكه فال بینى را مورد شك و تردید قرار داد سعى مى كرد كه تلقینات واهى را به مشتریانش القا كند.

سهیلا افزود: با مشتریانم همفكرى و همدردى مى كنم. براى او جاى تعجب داشت كه زنان پى در پى براى دستیابى به هدفى گنگ تا چند وعده در روز براى فالگیرى نزدش مى روند.

- این رفتار زنان باعث حیرتم بود زیرا كه از نظر اقتصادى در شرایط خوبى به سر مى بردند؛ براى تفنن و سرگرمى نزد من مى آمدند!...

فالگیران مى دانند كه انسان ها به هم شبیه و همگى داراى باورهاى كلى هستند كه از طریق طرز رفتار و حركات مشتریان مى شود جملاتى را در مورد آینده به آنها گفت.

فال شمع و قهوه، تاروت و كف بینى از كشورهاى اروپایى و آمریكایى وارد شده است. «سهیلا» براى زنان هدف تجویز مى كرد. او بر این باور بود كه با فال به درمان مشتریان مى پردازد.

فریده فالگیرى بود كه سال هاى متمادى با شمع به اصطلاح خودش آینده را مى دید. عده اى سودجو برایش تبلیغ مى كردند. افرادى را در كنار مشتریانش مى نشاند تا هزینه هاى هنگفتى را از زنان بابت نیم ساعت فالگیرى بگیرند.

فریده گفت: فالگیرى برایم تفنن و سرگرمى است. خواب زده شدم و همه را از آینده شان باخبر مى كنم. صورت مشتریانم پر از اضطراب و دلهره است و هنگامى كه نزد من مى آیند تمام حواسشان را به من جلب مى كنند و جملات را به صورت زنجیروار برایشان بیان مى كنم. با توجه به شكل ظاهرى متوجه مى شوم كه از فردایشان چه مى خواهند. گاهى در خلوت به وجدان خود رجوع مى كنم و با خود تكرار مى كنم فریده چگونه مى توانى با زندگى افراد بازى كنى؟ ولى باز هم مى گویم در خواب به من گفته شده كه فالگیر مى شوم.

«سمیرا» ?? ساله از مشتریان این فالگیر بود كه در آستانه ورود به زندگى با مشكلات زیادى دست و پنجه نرم مى كرد. در پى هدفى نامشخص بود. نمى توانست شاه كلید زندگى اش را براى ساختن فرداى بهتر بیابد.

الهام صورتش رنگ پریده بود با اضطراب و دلهره به مشتریان نگاه مى كرد. از خانمى كه كنارش نشسته بود پرسید باید این قهوه را بخورم؟ چگونه فریده فال مى گیرد؟ آیا مى تواند مرد آرزوهایم را در فنجان قهوه ببیند؟ من قدرت تشخیص را از دست داده ام. خانمى كه در كنارش نشسته بود گفت دخترم، زندگى تو در فنجان قهوه یا فال شمع نیست بلكه تو مى توانى با مشورت با خانواده و روان شناس همسر آینده ات را انتخاب كنى.

فالگیر نمى تواند براى تو راهى بیابد من هم اگر نزد فالگیر مى آیم مى خواهم خودم را راضى كنم. آرام و آهسته این كلمات را تكرار مى كرد فوراً از اینجا برو و مانند من همسرت را در فنجان قهوه جست وجو نكن. زیرا فالگیرى نه تنها برایم سودى نداشته بلكه باعث شد كه همسرم را طورى انتخاب كنم كه هیچ گونه تفاهمى میان ما وجود نداشت و باعث جدایى شد، ولى باز هم نمى دانم چرا نزد فالگیر مى آیم؟!

دكتر سید مهدى میرشریفا روان شناس بالینى اظهار داشت: دانستن و درك وقایع یك رویداد پیشرفت جدید و بدیع همگى در گرو ذهن فعال و خلاق انسان است از آنجا كه یكى از ویژگى هاى انسان دانستن است، بشر همیشه در پى آن است كه مورد توجه دیگران واقع شود. از آنجایى كه آگاهى در گرو كسب اطلاعات به روز و جدید است انسان ها در پى كاوش هاى متعدد براى تحلیل و تشریح وقایع در پى یافتن آگاهى مستمر از طریق كتب تاریخى هستند. ولى از آنجا كه آدمها ممكن است راههاى مختلفى را برگزینند. معمولاً زمانى كه هنوز علم وجود نداشته مردم از روش تجربه و خطا استفاده مى كردند و برخى انسان ها در جست وجوى خرافه پرستى عمر مفید خود را صرف فالگیرى می کنند و با فاصله گرفتن از عقل سلیم مى خواهند پدیده هاى رفتارانسانى را با فالگیرى و نتایج غیرمنطقى بیابند مى خواهند از احوالات یكدیگر بدانند درباره این كه شخص دیگر چگونه به ما مى نگرد فكر مى كنیم كه دیگر چگونه به ما مى نگرند. افكار و نگرش دیگرى چیست؟

اصل و اساس روابط انسانى آگاهى از ذهن ناخودآگاه است كه در درون هركسى نهفته است.

وقتى ما درمورد گذشته مبهم فكرمى كنیم این نگرش ما را به افسردگى و استرس  مى كشاند و این ابهامات منجر به دلهره یا ترس و اضطراب مى شود. این باعث مى شود در ذهن خود تكرار كنیم سرگذشت من چه بوده و آینده چه مى شود.

آمار نشان مى دهد مشترى این فالگیران برخى از زنان هستند كه اغلب از اجتماع دور هستند و به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهى از طریق مطالعه كتاب  هاى مختلف مى توانند حرفى براى گفتن داشته باشند. این زنان به بن بست هاى فكرى رسیده و دچار ابهامات پوچ مى شوند.

امروزه یكى از مهارت هاى زندگى حل مسئله است كه براى رفع آن باید به مقابله با مشكلات و سختی ها رفت. كلید و راهگشاى این مسائل فالگیرها و رمال ها نیستند.


علل گرایش زنان به فالگیرى چیست؟

براى حل مشكل به روان شناس و مشاور  باید مراجعه كرد. از آنجا كه هیچكس از آینده جز ذات باریتعالى خبرندارد نمى تواند باخبرشود. البته اگر انسانها توانمندی هاى خود را تقویت كنند فقط مى توان مشكلات زمان حال را حل كرد.

آدمها متفاوت اند ولى در یك مجموعه با هم شریك هستند. بنابراین فالگیران از این دسته بندى استفاده كرده از صد مورد ممكن است یك مورد به صورت اتفاقى با همان دسته بندى كه انسان ها شبیه هم هستند صدق كند بعضى از مواقع فالگیران مسائلى را بیان مى كنند و ما را مى ترسانند. روى نیازهاى مردم نشانه مى روند و در كنار آن یك راه حل مى گذارند و جامعه به فالگیرى عادت مى كند.

فالگیران در واقع شیاد و در دسته بزهكاران به شمارمى روند و تحت پیگرد قانونى قرار دارند. آنها قطعاً راه درستى را براى زندگى خود و دیگران تجویز نمى كنند.

دسته اى از فالگیران با تفنن و سرگرمى مشتریان را منحرف مى كنند و زمانى كه افراد جذب مى شوند خودشان هم تكرار مى كنند ما براى تفنن و سرگرمى فال مى گیریم. اطرافیان آنها برایشان تبلیغ مى كنند.

دسته دیگر فالگیران به جنبه مادى فكرمى كنند و یك سرى كتاب هاى كف بینى و به قول خودشان ستاره شناسى را مطالعه كرده و بر این باورند كه داراى قدرتى مافوق هستند.


تأثیر شكل ظاهرى فالگیران بر افراد

فالگیران داراى ویژگی هاى فیزیكى صداى ضخیم، نفوذ كلام و حركاتى به صورت غیرمنطقى هستند كه ممكن است سبب تسلط بر افراد مختلف شوند. شكل ظاهرى فالگیران سبب مى شود كه زنان، خودشان و آینده شان را در اختیار آنها قراردهند.

دكتر میر شریفا مى گوید: از آنجا كه انسانها از درد پیشگیرى مى كنند و باید به درمان بپردازند راه حل منطقى آن مشاوره و روان شناسى  است.

پس بدیهى است كه فالگیر نمى تواند اززمان حال تا یك دقیقه بعد را پیشگویى كند. زنانى كه نزد فالگیرى مى روند دائماً با همسرشان به مجادله مى پردازند زیرا زنان هزینه و پول زیادى را پرداخت مى كنند و شوهرانشان از آمدن نزد مشاور امتناع مى كنند.

دكتر مریم یوسفى جامعه شناس و استاد دانشگاه مى گوید: ایمان به خدا و توكل به او سبب مى شود كه افراد جامعه به فالگیرى روى نیاورند.

برخى از زنان و جوانان مشتریان فال بینان هستند. این موضوع مخصوصاً در مردان باعث عدم اطمینان و اعتماد و صداقت نسبت به همسرانشان مى شود. دیدگاه این مردان نسبت به همسرانشان این است كه اگر زندگى خود را در فنجان قهوه جست وجو كنند دچار توهمات مى شوند. زنان باید به واقعیت ها بنگرند. همراه با ایمان و اعتقاد و حس مسئولیت مادرى و همسر بودن  را پررنگ تر ایفاكنند.

فالگیران باورهاى پوچ و بى محتوا به مشتریانشان القامى كنند بدون اینكه جست وجو براى درك و بصیرت حقیقت باشد. براثر یك سرى باورهاى ذهنى كه به دختران جوان و زنان القا مى كند این تلقینات سبب مى شود كه جزئى از ذهن ناخودآگاهش شود كه هیچگونه ارتباطى با زندگى ندارد و این افراد را به لبه پرتگاه نیستى مى كشاند باعث تأثیرات منفى در جوانان و زنان مى شوند كه سبب افسردگى محض، خودسوزى و خودكشى مى شود.

دكتر مریم یوسفى اظهار داشت: فالگیرها هیچ آسیبى نمى بینند ولى باید به وجدان خود رجوع كنند زیرا ممكن است با جملاتى زندگى افراد را به ورطه نابودى بكشانند.

جوانانى كه نزد فالگیر مى روند ناامیدى در آنها موج مى زند. همه اقشار زنان به این سمت گرایش پیدامى كنند زیرا كلید پریشانی هاى خود را نمى توانند بیابند و خلاصه مى خواهند راز دلشان را براى فالگیر بازگو كنند.

برخى از زنان به علت اینكه با مسائل احساساتى تر برخورد مى كنند قدرت تحمل مصائب و مشكلات را ندارند و به سمت فالگیرى گرایش پیدامى كنند. ایمان و اعتقاد به خداوند و خودباورى درجامعه زنان باعث مى شود كه به خداوند و دین نزدیكتر شده و امید جاى ناامیدى را بگیرد.

مریم لشینى


لینک ها

تفاهم یعنی چه؟

روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی

خانواده از خداوند اعتبار می گیرد

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان