تبیان، دستیار زندگی
واژه‌هایی كه به جای اسم نشسته و با پذیرش نقش‌های مختلف اسمی، از تكرار اسم جلوگیری می‌كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستور زبان فارسی(ضمیر)

دستور زبان فارسی(ضمیر)

واژه‌هایی كه به جای اسم نشسته و با پذیرش نقش ‌های مختلف اسمی، از تكرار اسم جلوگیری می ‌كنند.اسمی را كه ضمیر به جای آن نشسته مرجع ضمیر گویند.

اقسام ضمیر عبارتند از:

ضمیر شخصی

من ، م- تو ، ت - او ، ش - ما ، مان - شما ، تان - ایشان ، شان

ضمیر مشترك

خود، خویش و خویشتن

ضمایر اشاره، پرسشی، تعجبی و مبهم در بخش صفت معرفی شده‌اند، هر یك از این ضمایر معادل یك صفت با اسم مشابه‌اند. (صفت اشاره، پرسشی، تعجبی، مبهم)

کاربرد ضمیر

دستور زبان فارسی(ضمیر)


مرجع: دستور زبان فارسی تالیف گیوی و انوری

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: سمیرا بادامستانی