تبیان، دستیار زندگی
تصاویر مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر مراسم افتتاح مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور

 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
 • مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور
  مراسم افتتاح سامانه مجلات نشر مجلات علمی و پژوهشی کشور

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی