تبیان، دستیار زندگی
خانم كلینتون مانند همیشه جهت فریب افكار عمومی بدروغ فعالیت های صلح آمیز غنی سازی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و آن را نظامی جلوه داده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اظهارات کذب وزیر خارجه ایالات متحده

بخش سیاسی- خانم كلینتون مانند همیشه جهت فریب افكار عمومی بدروغ فعالیت های صلح آمیز غنی سازی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و آن را نظامی جلوه داده است.

كلینتون

كلینتون وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در مورخه 89.8.4 در ادامه اظهارات خود در نیویورك گفت:  مشكل ما با تأسیسات هسته‌ای مثل تأسیسات نطنز و تأسیسات مخفی آنها(تاسیسات غنی سازی فردو) در قم  و همچنین دیگر مكان‌هایی است كه ما معتقدیم برنامه تسلیحاتی در آنجا در حال اجرا است.

Tue, October 26, 2010 10:22:15 PM

SECRETARY CLINTON: Our problem is not with their reactor at Bushehr. Our problem is with their facilities at places like Natanz and their secret facility at Qom and other places where we believe they are conducting their weapons program.

این در حالی است كه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار برای اظهار نظر در خصوص فعالیت های هسته ای كشورها، صریحا بر صلح آمیز بودن فعالیت های غنی سازی ایران تاكید نموده است و صراحتا در گزارش اخیر مدیركل آژانس آژانس در تاریخ 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) برای بیستمین دومین مرتبه بیان كرده است : كلیه مواد هسته ای ایران در تاسیسات اصفهان و نطنز، تحت مراقبت ومهر وموم و نظارت دوربین ها و بازرسان آژانس می باشند.

مدیركل آژانس همچنین در گزارش خود كذب بودن ادعای خانم كلینتون مبنی بر مخفی بودن تاسیسات غنی سازی فردو در قم را بیان داشته و تحت نظارت دائم بودن آن را صریحا در پاراگراف 17گزارش تصریح كرده است.

مشكل ما با تأسیسات هسته‌ای مثل تأسیسات نطنز و تأسیسات مخفی آنها(تاسیسات غنی سازی فردو) در قم  و همچنین دیگر مكان‌هایی است كه ما معتقدیم برنامه تسلیحاتی در آنجا در حال اجرا است

مدیركل آژانس در پاراگراف 6 گزارش خود به شورای حكام آژانس در مورخه 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) صریحا تحت مراقبت ومهر وموم و نظارت دوربین ها و بازرسان آژانس بودن کارخانه نطنز را بیان داشته است:

 6-The nuclear material at FEP (including the feed, product and tails), as well as all installed cascades and the feed and withdrawal stations, are subject to Agency containment and surveillance.

6- مواد هسته ای در كارخانه غنی سازی سوخت نطنز (FEP) ( شامل خوراك،‌ فرآورده و دورریز)، همچنین همه آبشارهای نصب شده و ایستگاههای تغذیه مواد و خروج مواد تحت مراقبت(مهر وموم) و نظارت (دوربین ها و بازرسان) آژانس هستند.

مدیركل آژانس در پاراگراف 7 و 8 گزارش خود به شورای حكام آژانس در مورخه 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) صریحا بر تحقیقاتی بودن کارخانه آزمایشی غنی سازی نطنز تاکید نموده و بیان کرده است که در این کارخانه صرفا تا 5 درصد غنی سازی صورت گرفته است و امکان غنی سازی برای اهداف نظامی وجود ندارد:

هیلاری کلینتون

7- Since February 2007, the Agency has taken a large number of environmental samples at FEP, the results of which have indicated a level of enrichment of uranium of less than 5.0% U-235.

7- آژانس از فوریه 2007 تعداد زیادی از نمونه برداری  محیطی در كارخانه غنی سازی نطنز (FEP) داشته است نتیجه آن، غنی سازی اورانیوم با غنای كمتر از ./5 درصد را نشان داده است.... توضیح ایران با یافته های آژانس ناسازگار نیست.

8- Pilot Fuel Enrichment Plant (PFEP): PFEP is a research and development (R&D) facility and a pilot low enriched uranium (LEU) production facility.

8- كارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت(PFEP) : PFEP یك تاسیسات تحقیق و توسعه است و یك تاسیسات آزمایشی تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) می باشد.

12-Iran has estimated that, between 9 February 2010 and 20 August 2010, a total of approximately 310 kg of UF6 enriched at FEP was fed into Cascade 1 and that 22 kg of UF6 enriched up to 20% U-235 was produced. This material is under containment and surveillance.

مدیركل آژانس در پاراگراف 12 و 13 گزارش خود به شورای حكام آژانس در مورخه 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) صریحا بیان نموده استکه کلیه مواد تولید شده تنها با غنای 20 درصد بوده و تمامی آن مواد تحت مهر و موم، مراقبت و نظارت 24 ساعته دوربین ها و بازرسان آژانس می باشد و  امکان بهره برداری در مقاصد نظامی وجود ندارد:

12- ایران تخمین زده است كه بین 9 فوریه 2010 و 20 اوت 2010 مجموع تقریبی310 كیلوگرم از هگزا فلورید اورانیوم (UF6) را كه در كارخانه غنی سازی سوخت نطنز (FEP) غنی سازی شده به آبشار1 تزریق نموده و اینكه 22 كیلوگرم از  UF6 تا غنای 20 درصد U-235 تولید شده است. این مواد تحت مراقبت و نظارت (آژانس) می باشد.

كلیه مواد هسته ای ایران در تاسیسات اصفهان و نطنز، تحت مراقبت ومهر وموم و نظارت دوربین ها و بازرسان آژانس می باشند

13. As of 7 April 2010, the results of the environmental samples taken at PFEP indicate that the maximum enrichment level in the DIQ (i.e. less than 20% U-235 enrichment) had not been exceeded at that plant.

13- تا 7 آوریل 2010 نتایج نمونه برداری محیطی در كارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت(PFEP)  نشان می دهد كه حداكثر سطح غنی سازی در  پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) ( یعنی كمتر از غنای  20درصد U-235 ) در آن كارخانه تجاوز نكرده است.

كلینتون

مدیركل آژانس در پاراگراف 17 گزارش خود به شورای حكام آژانس در مورخه 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) صریحا ابراز داشته است که تاسیسات غنی سازی فردو واقع در قم تحت نظارت کامل آژانس بوده است به گونه ای که حداقل ماهی یک بار از آنجا بازرسی اطلاعات طراحی انجام می گیرد و هنوز هیچ دستگاه سانتریفیوژی وارد تاسیسات فردو نشده است و بنابر این عملیات غنی سازی هنوز در فردو آغاز نشده است. از این رو ادعای خانم کلینتون اولا در مورد مخفی بودن این تاسیسات کذب است و ثانیا ادعای ایشان در مورد فعالیت غنی سازی نظامی در این تاسیسات نیز کاملا مردود و بی اساس است.

17. Since October 2009, the Agency has been conducting, on average, one design information verification (DIV) at FFEP per month. The Agency has verified that the construction of the facility is ongoing. As of 18 August 2010, no centrifuges had been introduced into the facility. The results of the environmental samples taken at FFEP up to 16 February 2010 did not indicate the presence of enriched uranium.

17- آژانس از اکتبر 2009 بطور میانگین درحال اجرای ماهانه یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV ) در كارخانه غنی سازی فردو (FFEP) می باشد. آژانس تایید نموده است که ساخت تاسیسات در حال انجام است. از 18 اوت 2010  هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات وارد نشده است. نتایج نمونه برداریهای محیطی در كارخانه غنی سازی فردو (FFEP) تا 16 فوریه 2010 وجود اورانیوم غنی شده را نشان نداده است.

آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران ادامه می دهد

23. The Agency has finalized its assessment of the results of the PIV carried out at UCF in March 2010,30 and has concluded that the inventory of nuclear material at UCF as declared by Iran is consistent with those results,….

23- آژانس ارزیابی خود را از نتایج راستی آزمایی موجودی فیزیکی صورت گرفته در تاسیسات اصفهان (UCF) در مارس 2010 نهایی نموده و به این نتیجه رسیده است كه میزان مواد هسته ای موجود در UCF كه از سوی ایران اعلام گردیده ... با آن نتایج همخوانی دارد.

24. …The total amount of uranium in the form of UF6 produced at UCF since March 2004 remains 371 tonnes (some of which has been transferred to FEP and PFEP), which remains subject to Agency containment and surveillance.

24- مجموع اورانیوم به شكل هگزا فلورید اورانیوم (UF6) تولید شده در تاسیسات اصفهان(UCF) از مارس 2004 در حد 371 تن باقی می ماند (كه بخشی از آن به نطنز(FEP و PFEP) منتقل شده است) كه همچنان تحت نظارت و مراقبت آژانس باقی می ماند.

مدیركل آژانس در پاراگراف 41 گزارش خود به شورای حكام آژانس در مورخه 15/6/1389 (6 سپتامبر 2010) ، بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تاکید می نماید و عدم انحراف بسوی مقاصد نظامی را بیان می دارد:

41. The Agency continues to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran,…

41- آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران ادامه می دهد.

منبع: الف

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور