تبیان، دستیار زندگی
پدری با تشدّد بسیار برد فرزند خویش را به کنار گوش او را گرفت و گفت باو مادرت را چرا دهی آزار؟ باید از او کنی اطاعت محض ورنه تنبیه میشوی هر بار گفت: دانی پدر، که مادر من می کند امر و نهی در همه کار زن من نیست مادرم که کنم چو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطاعت

پدری با تشدّد بسیار

برد فرزند خویش را به کنار

گوش او را گرفت و گفت باو

مادرت را چرا دهی آزار؟

باید از او کنی اطاعت محض

ورنه تنبیه میشوی هر بار

گفت: دانی پدر، که مادر من

می کند امر و نهی در همه کار

زن من نیست مادرم که کنم

چون تو از او اطاعت بسیار

کمال زین الدین