تبیان، دستیار زندگی
چهارضلعی ABCD یک لوزی است. رأس های آن را جا به جا کنید و با ایجاد لوزی های مختلف جاهای خالی زیر را تکمیل نمایید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاصیت های لوزی

خاصیت های لوزی

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

کشف خاصیت های لوزی

شرح فعالیت:

چهارضلعی ABCD یک لوزی است. رأس های آن را جا به جا کنید و با ایجاد لوزی های مختلف جاهای خالی زیر را تکمیل نمایید.

در لوزی اضلاع . . .

در لوزی زاویه های روبه رو . . .

در لوزی زاویه های مجاور . . .

در لوزی قطرها . . . یکدیگرند.

در لوزی قطرها . . . زاویه ها هستند.

آیا در لوزی زاویه های مجاور همیشه مساویند؟

آیا در لوزی قطرها همیشه با هم مساویند؟

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی