تبیان، دستیار زندگی
به منظور مطالعه تداخل در تشتك موج، از منبع های نقطه ای كه امواج دایره ای تولید می كنند، استفاده می كنیم. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تداخل امواج دو بعدی

فرض كنید در یك دریاچه ساكن دو سنگ كوچك بیاندازید به نظر شما در هنگام رسیدن موج حاصله از این دو سنگ به هم چه اتفاق روی می‌ دهد؟

آیا موج‌ ها متوقف می‌ شوند یا از یكدیگر عبور می ‌كنند؟ شكل نواحی تداخل چگونه خواهد بود؟

تداخل امواج دو بعدی

برای مشاهده فیلم روی شکل زیر کلیک کنید.

اگر به جای دو تَپ موج بیان شده در بالا دو موج هم بسامد در ناحیه‌ای از آب به ‌وجود آیند، تداخل آن ها چگونه خواهد بود؟  به فیلم زیر توجّه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شکل زیر کلیک کنید.

به منظور مطالعه تداخل در تشتك موج، از منبع ‌های نقطه‌ای كه امواج دایره‌ای تولید می‌ كنند، استفاده می ‌كنیم. دو منبع نقطه‌ای را تصور كنید كه نزدیك هم و به فاصله d از یكدیگرند و هر یك تَپ ‌هایی تولید می ‌كنند كه بسامد آن با بسامد دیگری برابر است.

تداخل امواج دو بعدی

از این گذشته فرض می ‌كنیم كه منبع ‌های مولد تَپ طوری می‌ جنبند كه هم زمان با هم در آب فرو می ‌روند، به‌عبارتی هر دو منبع در یك زمان جبهه موج تولید می ‌كنند. در چنین حالتی گفته می ‌شود كه منبع‌ ها هم ‌فاز هستند.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی