تبیان، دستیار زندگی
تألیف : دکتر محمد خدایاری فرد انتشارات : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران فصل اول - بلوغ - خصوصیات عاطفی دوره ی نوجوانی و جوانی - رشد اجتماعی در دوره ی جوانی - نظریه شناختی – تحولی - نیازهای دوره ی نوجوانی و جوانی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسائل نوجوانان و جوانان


تألیف : دکتر محمد خدایاری فرد

انتشارات : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

فصل اول

- بلوغ

- خصوصیات عاطفی دوره ی نوجوانی و جوانی

- رشد اجتماعی در دوره ی جوانی

- نظریه شناختی – تحولی

- نیازهای دوره ی نوجوانی و جوانی

- نیاز به مهربانی و محبت

- نیاز به امنیت و آسایش خاطر

- نیاز به احساس تعلق ...

- نیاز به قابلیت و احترام

- نیاز به استقلال

- نیاز به تشخیص و قدردانی

- نیاز به مذهب و فلسفه حیات

- نیاز به داشتن هدفی مشخص در زندگی

- نیاز به احساس هویت و شناخت خود

- نیاز به احساس رشد و کمال و خودشکوفایی

فصل دوم

- مسائل و مشکلات دوره ی نوجوانی و جوانی

- عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات نوجوانی

- مسائل خانوادگی

- چند توصیه به والدین جهت کاهش مشکلات خانوادگی

- مسائل اجتماعی

- رعایت نکاتی چند به منظور کاستن از مشکلات اجتماعی

فصل سوم

- اختلالات شخصیتی

- احساس حقارت یا کهتری

- عصبی بودن

- ترس و اضطراب

- افسردگی

- وسواس

- استفاده از واکنش های دفاعی

- پرخاشگری ، انکار واقعیت

- خیالبافی ، برگشت ، جبران

- دلیل تراشی

- همانند سازی و جابجایی

- تصعید

- فرافکنی یا برون فکنی

- چند توصیه جهت کاهش مشکلات شخصیتی

فصل چهارم

- مذهب و جوانان و نوجوانان

- رعایت نکاتی به منظور کاستن از مشکلات مذهبی

- مسائل تحصیلی

- رعایت نکاتی به منظور کاستن از مشکلات تحصیلی

- مسائل شغلی

- رعایت نکات به منظور کاستن از مشکلات شغلی