تبیان، دستیار زندگی
تألیف : شون کاوی ترجمه : مهدی قرچه داغی انتشارات : پیک بهار بخش اول - شروع برنامه - عادت - برداشت ها ، واقعیت ها بخش دوم - پیروزی خصوصی - حساب بانکی شخصی - عادت شماره 1 : عامل باشید - عادت شماره 2 : به نتیجه کار خود توجه ک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

7 عادت نوجوانان موفق


تألیف : شون کاوی

ترجمه : مهدی قرچه داغی

انتشارات : پیک بهار

بخش اول

- شروع برنامه

- عادت

- برداشت ها ، واقعیت ها

بخش دوم

- پیروزی خصوصی

- حساب بانکی شخصی

- عادت شماره 1 : عامل باشید

- عادت شماره 2 : به نتیجه کار خود توجه کنید

- عادت شماره 3 : توجه به اولویت ها

بخش سوم

- موفقیت اجتماعی

- روابط با دیگران

- عادت شماره 4: برنده – برنده بیندیشید

- عادت شماره 5 : ابتدا بفهمید ، بعد بفهمانید

- عادت شماره 6: همکوشی

بخش چهارم

- نو نوار شدن

- عادت شماره 7 : اره را تیز کنید

- امید را زنده نگه دارید