تبیان، دستیار زندگی
تألیف : گلین . وی . توماس ، آنجل . ام . جی . سیلک مترجم : عباس مخبر انتشارات : طرح نو 1- تاریخ و بررسی اجمالی نظری - رهیافت های تکاملی - رهیافت های بالینی- فرانکنی - رهیافت های هنرمندانه - رهیافت های فرایندی - خلاصه 2 - خصو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان


تألیف : گلین . وی . توماس ، آنجل . ام . جی . سیلک

مترجم : عباس مخبر

انتشارات : طرح نو

1- تاریخ و بررسی اجمالی نظری

- رهیافت های تکاملی

- رهیافت های بالینی- فرانکنی

- رهیافت های هنرمندانه

- رهیافت های فرایندی

- خلاصه

2 - خصوصیات نقاشی کودکان

طبقه بندی مراحل تکاملی

- هجده ماهگی تا دو سال و نیمگی

- دو سال و نیمگی تا پنج سالگی

- پنج تا هشت سالگی

- هشت سالگی تا نوجوانی

- مراحل عمومی تکامل نقاشی؟

- خلاصه

3 - نقاشی چیست؟

- تصاویر به مثابه نمادها

- نظریه های ادراکی تصاویر

نظریه های بومشناختی I

- نظریه های پرسپکتیو- فرافکنی درباره ی ادراک تصاویر

نظریه های بومشناختی II

- نظریه ی اطلاعات تغییر ناپذیر گیبسون درباره ادراک تصویر

- نظریه های ساختمان گرایان درباره ی ادراک تصویر

- نظریه ی گشتالتی ادراک تصویر

- خلاصه

4- چرا کودکان نقاشی می کشند؟

رهیافت های تکاملی

- نقاشی به مثابه بازی

- تبیین پیاژه از نقاشی

- رهیافت های بالینی- فرافکنی

رهیافت های هنرمندانه

- عوامل حسی و یا ادراکی

- هدف بازنمایی

- تأثیرات اجتماعی

- خلاصه

5- فرایند نقاشی و اثرات آن

- سبک های ترکیب بندی

زبان تصویری ( گرافیکی)

- شکل های ساده

- رجحان های الگو و حرکت

- در کنار یکدیگر قرار دادن شکل ها و خطوط

- تعیین محل

- ترتیب و توالی

- برنامه ریزی

- طرح ها

- سرمشق های ردیف کردن

- تأثیر موقعیت نسبی نقاش

- تأثیر سرمشق های بصری مکانی

- تأثیر سرمشق های بافتی

- خلاصه

6- در نقاشی چه اطلاعاتی وجود دارد؟

- نقاشی های نمادین

- اطلاعات شیء- محور

- بازنمایی مرسوم

- سنجش اندازه در یک شیء

- شفاف بینی ها

- نقاشی از اشیاء سه بعدی

- اطلاعات خاص ترتیبی

- اطلاعات خاص دیدگاهی

- مقیاس گذاری اندازه میان اشیاء

- نتیجه

- خلاصه

7- جنبه های بیانی نقاشی

- تفسیرهای فرافکنی از نقاشی کودکان

- شاخص های عاطفی در نقاش کودکان

- کشیدن موضوع هایی که به لحاظ عاطفی اهمیت دارند

- هنردرمانی

- خلاصه

8- تکامل نقاشی استثنایی

- تکامل استعداد نقاشی در کودکانی که از جهات دیگر بهنجارند

- هنرمند در خود مانده و با استعداد

- استعداد استثنایی نقاشی در هنرمندان در خودمانده

- مقایسه با سایر گروه ها

- تبیین توانایی نقاشی در کودکان درخود مانده

- خلاصه

9- نقاشی های کودکان به مثابه هنر

- آیا کودکان می توانند نقاشی هایی تولید کنند که خصوصیات هنری داشته باشد؟

- مقایسه با هنر مدرن

- مقایسه با هنر ابتدایی

- آیا کودکان می توانند خصوصیات هنری را در نقاشی درک کنند؟

- درک کودکان از هنر

- آموزش هنر

- خلاصه

10- نتیجه گیری و سمت و سوی آینده

- بیان عاطفی

- نقاشی و نوشتن اوّلیه

- نقاشی و اندیشه