تبیان، دستیار زندگی
تألیف : دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی انتشارات : امیرکبیر - فصل اول : تاریخچه و تعریف اختلالات یادگیری - مقدمه - تاریخچه - نظریه ی غلبه طرفی مغز - نظریه کوتاهی دامنه ی توجه - نظریه فرابری آگاهیها - نظریه تأخیر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختلالات یادگیری


تألیف : دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی

انتشارات : امیرکبیر

- فصل اول : تاریخچه و تعریف اختلالات یادگیری

- مقدمه

- تاریخچه

- نظریه ی غلبه طرفی مغز

- نظریه کوتاهی دامنه ی توجه

- نظریه فرابری آگاهیها

- نظریه تأخیر در رشد

- نظریه ضایعات خفیف مغز

- تعریف اختلالات یادگیری

فصل دوم : گروه بندی و مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری

- کودکان با دشواری های حرکتی

- کودکان با دشواری هایی در تشخیص و درک بینایی

- کودکان با دشواری هایی در تشخیص و درک شنوایی

- کودکان با دشواری هایی در تکلم یا گفتار

- کودکان با دشواری هایی در خواندن و هجی کردن

- کودکان با دشواری هایی اساسی در نوشتن

- کودکان با دشواری هایی اساسی در ریاضیات

- مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری

فصل سوم : روش های ترمیمی و آموزشی کودکان با اختلالات یادگیری

- روش ادراکی – حرکتی

- تمرین و آموزش برای تقویت یادگیری های ادراکی – حرکتی

- تمرین و آموزش برای تقویت پیوند ادراکی – حرکتی

- تمرین و آموزش برای تقویت کنترل بینایی

- تمرین و آموزش های لازم قبل از شروع به نوشتن

- تمرین و آموزش برای تقویت ادراک شکل

- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کپارت

- روش چند حسی

- مراحل روش چند حسی فرناند

- نکات ضروری در روش چند حسی فرنالد

- وسیله آموزشی سینا

الف- اهداف

ب- مشخصات

ج- کلمات و صداها

د- چگونگی کاربرد سینا در آموزش زبان فارسی

هـ- نکات ضروری در آموزش با سینا

روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی

روش استفاده از آزمونها

الف- آزمون توانایی های روانی – زبان ایلی نویز

( آی . تی . پی . ا )

1. سطح مجسم کننده

2. سطح اتوماتیک یا خودکار

ب- آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ

ج- آزمون تشخیص تفاوت شنوایی و پمن

- روش رشد زبان

- پیشنهادات آموزشی

1. چگونگی ترمیم ناتوانی در زبان شنوایی

2. چگونگی ترمیم نارساخوانی

3. چگونگی ترمیم نارسایی در نوشتن

4. چگونگی ترمیم ناتوانی در ریاضیات

5. چگونگی ترمیم ناتوانی های غیر کلامی

- روش تغییر رفتار

فصل چهارم : نمونه هایی از مطالعات بالینی در زمینه اختلالات یادگیری

- پرسشنامه نمونه

- برگ خلاصه پرسشنامه نمونه

- نمونه هایی از مطالعات موردی در اختلالات یادگیری

1. مورد علی

2. مورد حمزه