• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

بچه های طلاق


نوشته : دکتر تایبر

مترجم : تورانداخت تمدن ، با مقدمه ای از دکتر قاسم قاضی

انتشارات : خاتون

بخش اول – مقدمه

– طلاق و مسائل ناشی از آن در خانواده ها

بخش دوم – نگرانی های کودکان

– تشویق های ناشی از جدایی

– رویای تجدید میثاق

– احساس مسئولیت و گناه

بخش سوم – رهنمودهایی برای والدین

– پدر را در زندگی کودک فعال نگاه داشتن

– سرپرستی ، دیدار ، امور دادگاهی

– همکاری والدین

بخش چهارم – تربیت کودک پس از طلاق

– تعارض های مربوط به وفاداری

– جابجایی نقش ها – انجام وظایف والدین توسط بچه ها

– پرورش کودک – وضع کردن مقررات ، ابراز نمودن عشق

– خانواده خوانده ها – برقراری ارتباط خانوادگی جدید

بخش پنجم – گفتار پایانی

– موقعیت حقوقی بچه های طلاق در ایران

UserName