تبیان، دستیار زندگی
شکی که مقدس است
شکی که مقدس است
شکی که مقدس است
نوع دیگر از شك مقتضای طبیعت كاوشگر و بحّاث و فحّاص بشر است كه می خواهد از همه چیز مطلع شود. این نوع از شك مقدمه ی یقین است و كمال است و ترجیح دارد بر جزم بعضی از جزمیون
ثمرات اطاعت از پیامبر درون انسان
ثمرات اطاعت از پیامبر درون انسان
ثمرات اطاعت از پیامبر درون انسان
منظور از حُسن و قبح یا خوب و بد بودن برخی موضوعات این است که ما بتوانیم بدون آنکه کسی به ما از خوب یا بد بودن چیزی بگوید، خودمان حسن و قبح آن را درک کنیم. در حقیقت می خواهیم بگوییم افعال ما فارغ از شرع یا گفتمان هر مکتب دیگری، در ذات خود یا خوب است یا بد.
کمک به مساجد و حسینیه یا رفع فقر
کمک به مساجد و حسینیه یا رفع فقر
کمک به مساجد و حسینیه یا رفع فقر
هر انسان منصف و نیک اندیشی دقت کند، می فهمد ریشه فقر، در زیاده طلبی عده ای است که یا با بر پا کردن جنگ و ناامنی و استکبار، ملت یا ملت هایی را به فقر می کشانند. یا در سطحی کوچکتر با گران فروشی و احتکار و تقلب و ... خون عده ای را در شیشه می کنند تا خودشان در تجملات و عیاشی ها غوطه خورند.
آیا انبیا و ائمه(علیهم السلام) به یکدیگر متوسّل می شدند؟
آیا انبیا و ائمه(علیهم السلام) به یکدیگر متوسّل می شدند؟
آیا انبیا و ائمه(علیهم السلام) به یکدیگر متوسّل می شدند؟
انسان ها، به عنوان موجوداتی محدود و متناهی، از دست رسی به بسیاری از خواسته های خود محروم اند و دستانشان برای رسیدن به خواسته ها کوتاه است؛ ناچار و به حسب فطرت انسانی خود، از خداوند باری تعالی به عنوان موجود نامتناهی و با قدرتی نامحدود در دایره ی ممکنات، د
چهره اجتماعی عدل الهی
چهره اجتماعی عدل الهی
چهره اجتماعی عدل الهی
شهید آیت الله سید محمدباقر صدر: عدلى که مسئولیت هاى جامعه بشرى در چارچوب جانشینى عام بر پایه آن استوار شده، چهره اجتماعى عدل الهى است که پیامبران منادى آن بوده اند و دین آسمانى بر آن، به عنوان اصل دوم از اصول دین و در کنار توحید، تأکید دارد.
با وجود خدا، چه نیازی به توسل به اهل بیت(علیهم السلام) است؟
با وجود خدا، چه نیازی به توسل به اهل بیت(علیهم السلام) است؟
با وجود خدا، چه نیازی به توسل به اهل بیت(علیهم السلام) است؟
اگر کسی بدون توجه به اهل بیت(علیهم السلام) و بدون توسل به آنان تنها دعا کند و از خدا هدایت و قرب او را بخواهد، خدا دعایش را مستجاب نمیکند بلکه باید ضمن توسل به اهل بیت و وارد شدن از راه آنان، دعا نیز بکند و هدایت خود را از خدا بخواهد.
آیا توسل به مردگان جایز است؟
آیا توسل به مردگان جایز است؟
آیا توسل به مردگان جایز است؟
اگر توسل به مردگان جایز است چرا فرزندان یعقوب برای بخشش به قبر حضرت ابراهیم توسل نکردند و از او نخواستند که برای آمرزش آنها دعا کند و به نزد حضرت یعقوب که زنده بود رفتند! آیا این نکته قرآنی دلیل بر بطلان توسل به مردگان نیست!