تبیان، دستیار زندگی
 تمام مخلوقات عالم هستی نطق دارند و خداوند را تسبیح می‌کنند
تمام مخلوقات عالم هستی نطق دارند و خداوند را تسبیح می‌کنند
تمام مخلوقات عالم هستی نطق دارند و خداوند را تسبیح می‌کنند
این مفسر قرآن کریم درباره تسبیح موجودات از منظر قرآن و روایات، گفت: اگر عالم هستی شعور نداشته باشد نمی‌تواند به ذکر الهی مشغول شود و لازمه ذکر الهی داشتن نطق است؛ بر همین اساس همه مخلوقات عالم هستی نطق دارند و خداوند را تسبیح می‌کنند.
هر كه در دنيا در صراط باشد، در آخرت هم در صراط است
هر كه در دنيا در صراط باشد، در آخرت هم در صراط است
هر كه در دنيا در صراط باشد، در آخرت هم در صراط است
از حضرت پرسيدند که صراط مستقيم را تعريف كنيد، حضرت فرمودند: يك عده هستند كه خدا به آنها نعمت خاص داده است که اين نعمت همان نعمت هدايت و توحيد است، همان نعمت ولايت است، بر اينها ديگر غضب نمي شود.