تبیان، دستیار زندگی
در شکل مثلث ABC و ارتفاع نظیر ضلع (AH)BC رسم شده است. ضلع BC ثابت است اما نقطه A می تواند جا به جا شود. به نظر شما در مثلث هایی که ضلع در آنها ثابت و طول ارتفاع نظیر این ضلع برابر 3 واحد است، نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت مثلث

مساحت مثلث

موضوع:

مساحت

هدف:

کشف مثلث های هم مساحت با ارتفاع و قاعده های ثابت

شرح فعالیت:

در شکل مثلث ABC و ارتفاع نظیر ضلع AH) BC) رسم شده است.

ضلع BC ثابت است اما نقطه A می تواند جا به جا شود.

به نظر شما در مثلث هایی که ضلع  در آنها ثابت و طول ارتفاع نظیر این ضلع برابر 3 واحد است، نقطه  روی چه مسیری حرکت می کند؟

با جا به جا کردن نقطه A صحبت پاسخ خود را بررسی کنید. می توانید روی A کلیک راست کنید و گزینه «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید.

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: داودی و طاهری

تنظیم: یگانه داودی