تبیان، دستیار زندگی
از این که باز هم دعوت جاده دوستی را پذیرفته اید از شما تشکر می کنم. اگر فکر می کنید جاده دوستی در حال رفتن به سربازیست و به پایان راه رسیده ،(دور از جان شریف تان)سخت در اشتباهید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعر طنز "سربازی"

سربازی

بایــــــــد برم ســـــــــــــربازیبه جــــــــــــــای این نِت بازی
إن شاالله قسمتت شــــــــــــــــهبیــــــــــای تو گـــــــــودِ بازی
راستــــــی توی فامیلـــــــــــتسربازی هست نزدیکـــــــت؟
ببینی یَـقـلــــــــــــوی چیست؟بشنوی اســـــــم شب چیست ؟
من که میشم گروهــــــــــــبانفـــــــدای این گــــــــروه جان

نمی دونم که میشــــــــــــــه ؟

مطلب بـــــــــــــدم به تبیان !
می دونی خنده دار چیســـت؟موی با نمـــره چهار چیست؟
نگــــــــو که بی خیــــــــالشسربازی مالِ مـــــــــا نیست
سربازی رو میگــــم چیست؟بعدش بگـــــو حق با کیست؟
خدمت یعنی،بیای که آدم بشیگر آدمی ،بیای که بهتـر بشی
خدمت یعنی که صبحـــــگاهبه صــف بشی تو جایـــگاه
خدمت یعنی همیشــــــــــــهتخت تــو آنکارد میشــــــه
خدمت یعنــــــی همیشــــهدشمن ، خسته می شـــــه
خدمت یعنی به خط شینهــر ساعتی که کم شین
خدمت یعنی بی خواب شیامشب تــو پست شب شـی
خدمت یعنی یه کـــــــولهجــــــادار به قدِ ســــوله
خدمت یعنی خطوطـــیکه تــــو کلاه کشیــــدی
خدمت یعنی یه فرونــــدپوتین ، مگــــــر ندیدی ؟
خدمت یعنــــــــی ارادتبه خـاکِ پاکِ پاکــــــــت
دل دختـرها نســـــوزه !چون ندارن سعـــــادت !
خدمت یعنـــــــــی بخندیدر روی غـــــــــم ببندی

چــــون که غمــی نمونده

بَعد از غـــــــــذای مونده
خدمت یعنـــــی بفهمــــــیوطــــــن چقـــــدر عزیزه
بوســـــه بزن به خاکـــتچون همه جــاش عزیزه
خدمت یعنــــــی ریاضتبـِکن تو پوســـــت پیازت

خدمت یعنــــــی رفاقـت

با بچــــــه هــای خاکت
خدمت یعنــی یه جوریسر بـــــه سرت بـــذارن
یه وقت هایی بد جـوریپـــــدرت رو در بیـــارن
بیت های ایـن شعر منفکر میکنم زیـــــــاد شد
مثــل همین خدمتـــــــیکه باز میگن زیــــاد شد
خدمت یعنی یه شعــریتو سایت تبیان بگــــــی
جـــاده دوستی ات هــمبهــــــر تخلص بگـــــی
بیاین خـــــــدا وکیلــــییه قول بدین صمیمــــی
میــــرم و بر می گردمبشین رفیق قدیمـــــــی
اگر بــــــــرم سربازیشعــــــــــرم ادامه دارد
شــــــــک نکنید عزیزاننهضت ادامـــــــه دارد !

شعری از تبیانی معاصر: « جاده دوستی »


شعر می خوانی نظـر یادت نره/ گه گاه گذر از جاده ام یادت نره

یک کلوم بنده فداتم تبیانم!

مظلومیت قرآن

مثنوی تبیانی