تبیان، دستیار زندگی
ماجرای زن گرفتن یک چهارپا. کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش// پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش //وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت// ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماجرای زن گرفتن یک چهارپا

آواز خر

کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرشپــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش
وقـــت آن اســــت بــــرای پســرتایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت
مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیریتـــو کــه هر روز به صحرا میری
وقـــت آن اســت کـه زن دار شـومورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم
پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَمای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم
تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهینـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی
تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرتپـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت
هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تو رایک جو از عقل به سر نیست تو را
به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبیبـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی
بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاریبــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری
بعـد از آن یک دو تا پالان بخـریبـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری
یک طــویــلـه بکنی رهن و اجارتــا کــه راضــی شــود از تو آن یار
بـعــد بـایــد بـخری رخت عروسبـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس
جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلاروی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا
بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاریبــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری
وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــادهبــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه
می بــری مـــاده خــرت را حجلهبــا تـــأنــی نَـکــه بـــا ایـــن عـجـله
بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرتپــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت
تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشودموسم عــقــد تــو بــر پا نشود
پــس از امــروز بــرو بر سرکارتــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار

دوست عزیز شما می توانید لینك ها و مطالب طنز و سرگرم كننده جالب خود را به ای میل زیر ارسال نمایید:ایمیل فستیوال

بخش امور کاربران سایت تبیان - ارسالی isar114

شعر معروف مشیری با ادبیات 2010 (جالب)

روزگار عجیب و غریب (شعر طنز سعید بیابانکی)

چین چین (شعر طنز سعید بیابانکی)

شعر حافظ قرن بیست و یکم (طنز)

یه قل و دو قل طنز مشترک سعید بیابانکی و جواد زهتاب