تبیان، دستیار زندگی
بنا به اصل جمع آثار، حاصل تركیب این دو موج برابر جمع تك تك موج ها است. بنابراین تغییرات فشار در نقطه تلاقی دو برابر دامنه تك تك موجها می باشد و شنونده، صدا را دو برابر حالتی می شنود كه اگر هر یك از بلندگوها روشن بود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تداخل سازنده در امواج صوتی

فرض كنید صدای حاصله از دو بلندگو در ناحیه‌ای كه گوش ما در آن قرار دارد به هم برسند و در ضمن صدای دو بلندگو هم شدّت و هم بسامد باشد. برای سادگی طولِ ‌موج صدا برای یك متر فرض می ‌شود. همچنین فرض كنید صفحات بلندگوها هم زمان و همگون شروع به نوسان كنند(اصطلاحاً به چنین نوساناتی هم ‌فاز گفته می ‌شود).

اگر فاصله هر بلندگو از نقطه تداخل یكی باشد (مثلاً سه متر) آن گاه ناحیه متراكم (C) حاصله از صدای دو بلندگو همزمان به این نقطه می ‌رسند همچنین ناحیه انبساط یافته (R ) حاصله از صدای دو بلندگو نیز (در لحظه‌ای دیگر ولی) هم زمان با هم به این نقطه می ‌رسند.

تداخل سازنده در امواج صوتی

در تصویر زیر نمودار تك ‌تك موج ‌ها و همچنین حاصل تركیب آن ها به نمایش گذاشته شده‌ است.

تداخل سازنده در امواج صوتی

بنا به اصل جمع آثار، حاصل تركیب این دو موج برابر جمع تك ‌تك موج‌ ها است. بنابراین تغییرات فشار در نقطه تلاقی دو برابر دامنه تك‌ تك موج ها می ‌باشد و شنونده، صدا را دو برابر حالتی می ‌شنود كه اگر هر یك از بلندگوها روشن بود. هرگاه دو موج همیشه طوری به یكدیگر برسند كه یا نواحی متراكم آن ها یا نواحی انبساط یافته آن ها با یكدیگر تداخل كنند، آن گاه گفته می ‌شود كه این دو هم ‌فاز هستند و تداخل حاصل از آن ها سازنده است.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی