تبیان، دستیار زندگی
چهارضلعی ABCD یک ذوزنقه است. با جا به جا کردن رأس های این ذوزنقه موارد خواسته شده ی زیر را انجام دهید:
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاصیت های ذوزنقه متساوی الساقین

خاصیت های ذوزنقه متساوی الساقین

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

کشف خاصیت های ذوزنقه متساوی الساقین

شرح فعالیت:

چهارضلعی ABCD یک ذوزنقه است. با جا به جا کردن رأس های این ذوزنقه موارد خواسته شده ی زیر را انجام دهید:

الف) ذوزنقه ای بسازید که دو زاویه ی باز روبروی هم داشته باشد. ( دقت کنید ذوزنقه به متوازی الاضلاع تبدیل نشود )

ب) ذوزنقه ای بسازید که یک زاویه ی قائمه داشته باشد ( ذوزنقه قائم الزاویه )

- در این ذوزنقه چند زاویه ی قائمه دیده می شود؟

- آیا ممکن است چنین ذوزنقه ای دو زاویه ی تند یا دو زاویه ی باز داشته باشد؟ چرا؟

ج) ذوزنقه ای بسازید که دو ضلع غیر موازی آن مساوی باشند. ( ذوزنقه متساوی الساقین )

- در این ذوزنقه چند جفت زاویه ی مساوی وجود دارد؟

- آیا قطرهای این نوع ذوزنقه با هم مساوی هستند؟

- آیا قطرهای این نوع ذوزنقه یکدیگر را نصف کرده اند؟

راهنمایی

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی