تبیان، دستیار زندگی
تناقضات عهد عتیق
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تناقضات عهد عتیق

یكی از نقدهایی كه در سطح گسترده بر كتاب مقدس وارد میشود و بخشی از سایر نقدهای كتاب مقدس را هم به خود اختصاص داده است، تناقضات كتاب مقدس است. تعدد نویسندگان كتاب مقدس در كنار عوامل دیگر، خطاهای بسیاری را در این كتاب وارد كرده است و در بسیاری از موارد سخن را به تناقض گویی كشانده است. برخی از این تناقضها سبب ایراد اشكالات اساسی و عقیدتی بر این كتاب میشوند، اما برخی دیگر چندان مهم نیستند؛ هر چند از این باب كه خود نوعی تناقض و نقص در یك كتاب آسمانی یك دین به شمار می آیند، قابل تاملند.

عهد عتیق

خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً» (النساء82:)؛ اگر این كتاب از نزد غیر خدا بود هر آیینه در آن اختلاف فراوانی یافت میشد. وجود تناقض در یك كتاب میتواند نشانه این باشد كه آن كتاب آسمانی نیست و یا حداقل مورد تحریف واقع شده است. دانشمندان مسیحی خود به وجود این تناقضات معترف اند، اما منشأ آن را اشتباه نسخه برداران می دانند و برخی از آنها را نیز توجیه میكنند.

یهوشافاط بتكده های روی تپه را خراب كرد یا خیر؟

یهوشافاط یكی از پادشاهان بنی اسرائیل بود وی در دوران سلطنت خود كارهای بیشماری انجام داد و خداوند را با جان و دل خدمت كرد در زمان حكومت وی روی تپه مجاور اورشلیم بت خانه هایی وجود داشت در كتاب دوم تواریخ مینویسد كه یهو شافاط كارهای بسیاری انجام داد از جمله بتهای روی تپه را خراب كرد ولی در كتاب اول پادشاهان مینویسد كه او خدمات بسیاری انجام داد ولی فقط بتهای روی تپه را خراب نكرد آیا این تناقض نیست؟

1. پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافاط را تحكیم نمود... یهوشافاط با دل و جان، خداوند را خدمت میكرد. او بتكده های روی تپه ها را خراب كرد و بتهای شرم آور اشیره را درهم شكست. 1 (دوم تواریخ 17 / 5.)

ولی در جای دیگر میگوید.

خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً» (النساء82:)؛ اگر این كتاب از نزد غیر خدا بود هر آیینه در آن اختلاف فراوانی یافت میشد

2. یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی بر تخت نشست و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت كرد... 43 او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل میكرد به جز در یك مورد و آن اینكه بتخانه های روی تپه ها را از بین نبرد. (اول پادشاهان 22 / 42.)

چند مشاور پادشاه توسط نبوزردان دستگیر شدند: (5 عدد یا 7 عدد)

در نبردی كه بین سبط یهودا و نبوذران فرمانده لشگر بابل رخ داد كتاب مقدس آماری از دستگیر شدگان توسط نبوزردان ارائه می دهد ولی این آمار در همه موارد یكسان است فقط در قسمت مشاوران مخصوص پادشاه یهودا تناقض دارد و در یك جا تعداد آنها را 5 نفر و در جای دیگر 7 نفر میگوید.

1. سمرایای كاهن اعظم و صفنیا معاون او و سه نفر از نگهبانان خانه خداوند به دست نبوزردان فرمانده لشكر بابل به بابل تبعید شدند. همچنین فرمانده سپاه یهودا و پنج مشاور پادشاه. (دوم پادشاهان 25 /) 18

2. در ضمن نبوزردان، فرمانده سپاه بابل این افراد را نیز در مخفی گاه هایشان در شهر پیدا كرد. سرایا، كاهن اعظم و معاون او صفنیا، سه نفر از نگهبانان خانه خدا، یكی از فرماندهان لشكر با هفت نفر از مشاوران مخصوص پادشاه. (ارمیا 52/) 24

عهد عتیق

یهوهیاكین در چه روزی از زندان آزاد شد (بیست و هفتم ماه یا بیست و پنجم ماه)

یهوهیاكین یكی از پادشاهان یهودا بود و وی مدتی در اسارت بود و در روز آزادی وی در كتاب مقدس اختلاف است یك كتاب میگوید وی در روز 27 ماه دوازدهم از زندان آزاد شد و در كتاب دیگر میگوید وی در 25 ماه دوازدهم از زندان آزاد شد و هر كدام باشد اهمیتی در این مورد ندارد فقط میتواند ما را به یك نكته برساند كه نویسنده كتاب از خود رد پاهایی جا گذاشته است.

1 وقتی اویل مرودك پادشاه بابل شد، یهوهیاكین، پادشاه یهودا را از زندان آزاد ساخت و این مصادف بود با بیست و هفتمین روز از ماه دوازدهم سی و هفتمین سال اسارت یهوهیاكین. (دوم پادشاهان 25 /) 27

2 در روز بیست و پنجم ماه دوازدهم از سی و هفتمین سال اسیری یهوهیاكین، پادشاه یهودا، اویل مرودك به پادشاهی بابل رسید و یهوهیاكین را مورد لطف خود قرار داد و او را از زندان بیرون آورد. (ارمیا 52 /) 31

مرگ هارون

در تورات داستان مرگهارون با جزئیات ذكر شده است ولی در محل وفات وی اختلاف وجود دارد

در كتاب اعداد محل وفات وی روی كوه هورا ذكر میكند واما كتاب تثنیه كه آن هم نیز از مجموعه 5 كتاب تورات است موسیره را محل در گذشت هارون عنوان میكند و در نقشه های باستانی بین هورا و مسیره فاصله زیادی است

1 وقتی كه به بالای كوه رسیدند، موسی لباس كاهنی را از تنهارون درآورد و به پسرش العازار پوشانید. هارون در آنجا روی كوه (هور) 1 درگذشت. (اعداد 20: ) 28

2 سپس قوم اسرائیل از ئبیروت بنی یعقان به موسیره كوچ كردند. در آنجاهارون درگذشت و مدفون گردید و پسرش العازار به جای او به خدمت كاهنی پرداخت.

وجود تناقض در یك كتاب میتواند نشانه این باشد كه آن كتاب آسمانی نیست و یا حداقل مورد تحریف واقع شده است

داود چند سرباز دشمن به اسیری گرفت

در یكی دیگر از جنگهایی كه داود با دشمنانش كرد در كتاب مقدس آماری از غنائمی كه توسط داود گرفته شده است ارائه می دهد این آمار در همه موارد یكسان است فقط در قسمتی كه مربوط به تعداد سربازان سواره است اختلاف دارد در یك جا سخن از هزار و هفتصد و در جای دیگر سخن از هفت هزار است

در این جنگ داود هزار و هفتصد سواره و دویست هزار پیاده را به اسیری گرفت. (دوم سموئیل 8 /) 4

در این جنگ داود هزار عرابه، هفت هزار سرباز سواره و بیست هزار سرباز پیاده را به اسیری گرفت. (اول تواریخ 18 /) 4

داود چند عرابه به غنیمت گرفت (هفصد عرابه یا هفت هزار عرابه)

در یكی از جنگهایی كه داود با سوریها انجام می دهد تعداد زیادی از سربازن سوری به دست لشگریان داود (ع) كشته میشوند. این داستان در دو كتاب جداگانه تكرار شده است. درآید و سربازان سوری گریختند. در یك كتاب مینویسد كه داود 700 عرابه و چهل هزار اسب سوار سوری را كشتند و در كتابی دیگر مینویسد: داود هفت هزار عرابه سوار و چهل هزار سرباز روسی را كشتند.

این اشتباه از جانب خداوند است یا از جانب نسخه نویسان كتاب مقدس؟

1 داود چون این را شنید، همه سربازان اسرائیلی را جمع كرد و از رود اردن عبور كرده، به حیلام آمد. در آنجا با سربازان سوری وارد جنگ شد. ولی سوریها باز هم گریختند و داود و سربازانش هفتصد عرابه سوار و چهل هزار اسب سوار سوری را كشتند. (دوم سموئیل: 10) 17

2.... ولی سوریها باز هم گریختند و داود و سربازانش هفت هزار عرابه سوار و چهل هزار پیاده سوری را كشتند. (اول تواریخ: 19) 18

تعداد مردان جنگی مملكت اسراییل و یهودا چند نفر بود!

داود پادشاه زمانی تصمیم میگیرد از تمام لشگریانش سر شماری كند، به یواب فرمانده لشگرش دستور می دهد از تمامی لشگریانش كه از دو طیف یهودا و اسرائیل بودند سر شماری كند در گزارش پایانی كه یواب خدمت داود می دهد در تعداد سربازان طایفه یهودا دو نقل متفاوت وجود دارد در یك جا سخن از پانصد هزار و در جای دیگر سخن از چهار صد هزار سرباز است.

1. یوآب در گزارش كار را تقدیم پادشاه كرد. تعداد مردان جنگی اسرائیل هشتصد هزار و مردان جنگی یهود پانصد هزار نفر بودند. (دوم سموئیل 24 /) 9

2. او گزارش كار را تقدیم پادشاه كرد. تعداد مردان جنگی در تمام اسرائیل یك میلیون و صدهزار نفر بود كه از این عده چهارصد هزار نفر از یهودا بودند. (اول تواریخ 21 /) 5

دانشمندان مسیحی خود به وجود این تناقضات معترف اند، اما منشأ آن را اشتباه نسخه برداران می دانند و برخی از آنها را نیز توجیه میكنند

چند سال قحطی (سه سال یا هفت سال)

سرشماری داود نوعی بی اعتمادی به خداوند محسوب شد و خدا به خاطر این بی اعتمادی داود به وی تصمیم به تنبیه داود گرفت و به این خاطر جاد نبی را نزد داود فرستاد كه بین یكی از سه گزینه یكی را برای عقوبت خویش برگزیند سه گزینه عبارت بودند از سه ماه فرار از دشمن یا سه روز مرض مهلك در كشور و یا چند سال قحطی در اینكه رقم مورد نظر خداوند سه سال بوده یا هفت سال در كتاب مقدس اختلاف وجود دارد.

1. پس جاد نزد داود آمده، پیغام خداوند را به او رساند و گفت: «بین این سه، یكی را انتخاب كن، هفت سال قحطی در كشور، سه ماه فرار از دست دشمنانت یا سه روز مرض مهلك در سرزمینت؟ » (دوم سموئیل 24 /) 13

2. جاد پیش داود آمد و پیغام خداوند را به او رسانده، گفت: «بین این سه، یكی را انتخاب كن: سه سال قحطی، یا سه ماه فرار از دست دشمنت یا سه روز مرض مهلك و كشتار به وسیله فرشته خداوند». (اول تواریخ 21 /) 11

تعداد سرپرست كارگران حكومت سلیمان (550 یا) 250
عهد عتیق

كتاب مقدس حجمی در حدود هفت برابر قران دارد ولی از نظر محتوایی عمده مطالب آن تاریخ و جزئیات تاریخی قوم بنی اسرائیل است از جمله شرح مبسوطی در باره چگونگی ساخت معبد سلیمان دارد و جزئیات آن را ذكر كرده مثلا تعداد كارگران و تعداد سركارگران حتی تعداد آخورهای كه برای اسبها نیاز بودند را ذكر كرده و بیشتر این مطالب در دو كتاب مجزا هم تكرار شده از جمله این مسائل بحثی بر سر تعداد سر كارگران ساخت معبد سلیمان است.

كه در كتاب اول پادشاهان میگوید 550 سر كارگر داشته و در كتاب دوم تواریخ الایام تعداد آنها را 250 نفر ذكر كرده است.

1. پانصد و پنجاه نفر به عنوان سرپرست بر گرده های كارگران گمارده شده بودند. (اول پادشاهان 9 /) 23

2. دویست و پنجاه نفر نیز به عنوان سرپرست كارگران سلیمان گمارده شده بودند. (دوم تاریخ 8 /) 10

البته تعداد هر مقدار باشد اهمیتی در این مورد ندارد ولی این اندازه می رساند كه كتابی است كه در آن تناقض دارد و تناقض كار خدا نیست و رد پایی است كه نویسنده كتاب از خود به جا گذارده كه فرمود و لو كان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا.

گنجایش حوض خانه خدا چه قدر بود: (4000لیتر یا 6000 لیتر)

وقتی سلیمان هیكل و معبد مخصوصش را ساخت طبق دستور خداوند حوضی در وسط آن گماشت كه در مقدار گنجایش آن حوض اختلاف است.

1. ضخامت دیواره حوض به پهنای كف دست بود. لبه آن به شكل جام بود و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد. گنجایش آن بیش از چهل هزار لیتر بود. (اول پادشاهان 7 /) 26

2. ضخامت دیواره حوض به پهنای كف دست بود. لبه آن به شكل جام بود و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد. گنجایش آن بیش از شصت هزار لیتر بود. (دوم تواریخ 4 /) 5

یهوهیاكین، چند ساله بود كه به پادشاهی رسید: (18 ساله یا 8 ساله)

یكی دیگر از موارد تناقض در كتاب مقدس سن یهوه یاكین در موقع رسیدن به پادشاهی است در یك كتاب میفرماید یهوه یاكین 8 ساله بود و در جای دیگر میفرماید یهوه یاكین 18 ساله بود گر چه سن او اهمیت ندارد ولی این نكته را به ما می رساند كه نسخه نویس كتاب مقدس از خود رد پاهایی به جا گذاشته و در مواردی دست برده است

1. یهوهیاكین هیجده ساله بود كه پادشاه یهودا شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت كرد. (دوم پادشاهان 24 /) 8

2. یهوهیاكین هشت ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشلیم سلطنت كرد. (دوم تواریخ 36 /) 9

مرقس چنین میگوید بار اول: به یك كنیز (از كنیزان رییس كهنه)؛ بار دوم: به همان كنیز و بار سوم: جمعی از مردم (حاضرین)

چگونگی مرگ اخزیا

اخزیا یكی از پادشاهان سبط یهودا است و با بیهوو جنگید و شكست خورد و در جریان این جنگ نیز كشته شد ولی در كتاب مقدس دو نقل متفاوت برای چگونگی مرگ اخزیا ذكر شده در یك جا میفرماید او در حین فرار از شدت جراحات مرد و در جای دیگر میفرماید خیر اخزیا دستگیر شد واو را نزد بیهوو آوردند و بیهوو او را كشت و یك نفر چگونه میتواند دو بار كشته بشود هم در حین فرار هم در اسارت؟

1 هنگامی كه اخزیا، پادشاه یهودیا، این وضع را دید، به سوی شهر بیت هگان فرار كرد. بیهو به تعقیب وی پرداخت و فریاد زد: «او را هم بزنید». پس افراد بیهوو او را در سر بالایی راهی كه به شر جور می رود و نزدیك یبلعام است، در عرابه اش مجروح كردند، او توانست تا مجدد فرار كند؛ ولی در آنجا مرد. (دوم پادشاهان 9: ) 27

2 زمانی كه بیهوو در پی كشتار اعضای خانواده احزاب بود، با عده ای از سران یهودا و برادرزاده های اخزیا رو به رو شد و ایشان را كشت؟ بیهوو در جستجوی اخزیا بود؛ سرانجام او را كه در سامره پنهان شده بود، دستگیر نموده، نزد بیهوو آوردند و بیهوو او را نیز كشت. (دوم تواریخ 22: ) 8

تناقضات عهد جدید

همانطور كه عرض كردیم در كتاب مقدس تناقضات غیر قابل انكاری وجود دارد كه ما به چند نمونه آن اشاره میكنیم:

نسب حضرت مسیح (ع)

یكی از اشكالاتی كه به انجیل میشود بحث نسب نامه عیسی مسیح است در دو انجیل لوقا و متی نسب نامه حضرت عیسی ذكر شده و در هر دو عیسی فرزند داود شناخته میشود ولی در انجیل متی عیسی ناتان به داود می رسد و در انجیل لوقا از سلیمان به داود می رسد با وجود اینكه ناتان و سلیمان دو برادر بودند چگونه میشود یك نفر از نسل دو برادر با هم باشد؟

1. یسی پدر داود پیغمبر بود و داود پدر سلیمان بود. (متی 1: ) 6

2. پدر ناتان، داود بود. 32 پدر داود، عیسی بود. (لوقا 3: ) 31

چند روز بعد (شش یا هشت)

در اناجیل پس از نقل داستان غذا دادن عیسی به 5000 نفر با دو نقل متفاوت نقل میكنند كه چند؟ روز بعد عیسی در بالای كوهی با الیاس و موسی ملاقات كرد در اینكه این اتفاق ملاقات با موسی در كوه چند روز پس از غذا داده به 5000 نفر رخ داده دو انجیل لوقا و مرقس دو نقل متفاوت دارند.

1. شش روز بعد، عیسی با پطرس، یعقوب و یوحنا به بالای تپه ای رفت. كس دیگری در آنجا نبود. ناگاه صورت عیسی به طرز پرشكوهی شروع به درخشیدن كرد، 3 و لباسش درخشان و مثل برف سفید شد. (مرقس 9: ) 2

2. هشت روز پس از این سخنان، عیسی به همراه پطرس، یعقوب و یوحنا، بر فراز تپه ای برآمد تا دعا كند. 29 به هنگام دعا، ناگهان چهره عیسی نورانی شد و لباس و از سفیدی، چشم را خیره میكرد. (لوقا 9) 28:

پطرس عیسی را به چه كسانی انكار كرد.

عیسی مسیح قبل از دستگیری پیش گویی كرد كه پطرس سه بار مسیح را انكار میكند و این سه بار قبل از بانگ خروس است و وقتی طبق نقل اناجیل مسیح دستگیر شد و این اتفاق رخ داد وقتی كه مسیح طبق نقل اناجیل دستگیر شد پطرس به جمع یهودیان نفوذ كرد و یهودیان در سه مرتبه به وی مشكوك شدند و در هر بار پطرس انكار كرد كه از یاران مسیح است و نكته قابل توجه در مرتبه دوم است كه هر كدام از اناجیل نقلی متفاوتی دارند.

متی این گونه نقل میكند بار اول: به یك كنیز؛ بار دوم: به كنیزی دیگر و بار سوم: جمعی از مردم (آنانكه ایستاده بودند) (متی 26: 69 تا) 26: 73

مرقس چنین میگوید بار اول: به یك كنیز (از كنیزان رییس كهنه)؛ بار دوم: به همان كنیز و بار سوم: جمعی از مردم (حاضرین) (مرقس 14: 66 تا) 14: 71

و لوقا نیز اینگونه مینویسد بار اول: به یك كنیز؛ بار دوم: به یك مرد و بار سوم: به مردی دیگر (لوقا 22: 54 تا) 22: 60

منبع: باشگاه اندیشه

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور