تبیان، دستیار زندگی
می دونی عاشق اون آرم و نشانم ،تبیــــــــانم! یک کلوم ختـــــــــم کلوم، بنده فداتم، تبیـــــانم!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک کلوم، بنده فداتم تبیانم!

تبیان

می دونی عاشق اون آرم و نشانم، تبیــــــــانم!
یک کلوم ختــــــــم کلوم، بنده فداتم، تبیـــــانم!
قربون تو کـــه توی اکثـــــر شــــــهرای وطــــــن
سـایتی و ســـازمانی و کاربری داری، تبیــــــانم
میشه روزی من نیام گشـــــــتی تو تبیان نزنم؟

یا بیام تو تبیـــــــــــان و یه ثبـت مطــــــلب نزنم؟

من خودم پایه ی ثبـــت مطــــــلب کاربریتــــــم
اونجایی که پر شـــــــــد از مطالب خواندنیــــــتم
پا اگه تو جاده ی دوســـــتی من هــــــم بذاری
میبینی نیاز به هیچ چی واسه دوســـتی نداری!
می دونی عاشق اون آرم و نشــــــانم ،تبیانم!
یک کلوم ختــــــــم کلوم بنده فداتم، تبیـــــــانم!
هــــــمه مســـــــابقات هفتـــــگی و ویـــژه تو
یا کــه اون مســـــــــابقات هــــــر روزه، روزانه تو
میام و جواب میــــــدم تا که بازم برنده شــــــم
مثل اون چندباریکه اسمم اومد خوش خنده شم!
تو که گاهی ز کـــــرم جایزه و قــــرعه هم داری
یا که با هــــــر روز خاص، برای ما هــــــدیه داری
جون من بیا و این طــــــرح های نو رو زود بگــــو
پیشــــــنهادهـای مــن و، امثال من رو هـــم بگو
هر چی از خوبی تو نت بود همه رو داری خودت
از طرفی بهـتریـن کاربرای دنیا رو هم داری خودت
می دونی عاشق اون آرم و نشانم ،تبیـــــــانم!
یک کلوم ختــم کـلوم بنده فــــــــــداتم، تبــیانم!
بودنه یه جای پاک مثـــــل خــــودت غنیـــــــمته
آخــــه تو نمیـــــــدونی که بودنـت یه نعــــــــمته
با اجــازه من می گم بی ریا و بی اضـــــــطراب!
ندیدم ســـــایت ز تو بهـتر که کنم من انتـــــخاب!
می دونی عاشــق اون آرم و نشانم، تبیـــــانم!
یک کلوم ختــــــــم کلوم؛ بنده فداتم، تبیــــــانم!

شعر از کاربر تبیانی: سعید سخایی (جاده دوستی)


واحد امور کاربران سایت تبیان