تبیان، دستیار زندگی
خانه شیطان کجاست؟! به راستی خانه شیطان کجاست؟! بسیار وصف شیطان را خوانده ایم و از بزرگترها شنیده ایم. بارها از بزرگترهای خود شنیده ایم و به کوچکترها و یا فرزندانمان گفته ایم که دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، حسادت نکن، امانت دار باش، کینه توزی نکن و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانه شیطان کجاست؟
شیطان پرستی

به راستی خانه شیطان کجاست؟! بسیار وصف شیطان را خوانده ایم و از بزرگترها شنیده ایم. بارها از بزرگترهای خود شنیده ایم و به کوچکترها و یا فرزندانمان گفته ایم که دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، حسادت نکن، امانت دار باش، کینه توزی نکن و ... هزاران توصیه دیگر؛ و توجیه این نصایح آن بوده است که تمام این اعمال و مشابه آن ناشی از وسوسه های شیطان است. اما...

اما بارها دیده ایم که پدر و مادری به فرزند خود نصیحت می کنند که دروغ نگو ولی خود دائما در حال دروغ گفتن هستند و در این حال است که امکان مسکن گزیدن شیطان را در نهاد فرزند خود فراهم می کنند.

و شاید بارها این سؤال برایمان پیش آمده باشد که خانه شیطان کجاست؟!

و همین گونه است که شیطان رخنه می کند و خانه می سازد، کجا؟! هر جا که خشم است، هر جا که دروغ است، هر جا که حسادت است و ... هزاران جای دیگر که یاد خدا و فرمانبرداری از او نباشد، خانه شیطان است.

چگونه خانه شیطان را خراب کنیم؟!در هر لحظه با نزدیکی به آفریدگار حق و عدالت خشت خشت خانه شیطان را خراب خواهیم کرد. و او ناامید و فسرده، آواره خواهد شد.

جهت خرید کتاب سایه های خورشید کلیک نمایید.

آقایی: تنظیم


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.