تبیان، دستیار زندگی
اسلام با طلاق سخت مخالف است، اسلام میخواهد تا حد امكان طلاق صورت‏ نگیرد، اسلام طلاق را بعنوان یك چاره جوئی در مواردی كه چاره منحصر به‏ جدائی است تجویز كرده است. اسلام مردانی را كه مرتب زن میگیرند و طلاق‏ میدهند و به اصطلاح مطلاق میباشند دشمن خدا میداند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طلاقهای ناجوانمردانه
کودکان طلاق

اسلام با طلاق سخت مخالف است، اسلام میخواهد تا حد امكان طلاق صورت‏ نگیرد، اسلام طلاق را بعنوان یك چاره جوئی در مواردی كه چاره منحصر به‏ جدائی است تجویز كرده است. اسلام مردانی را كه مرتب زن میگیرند و طلاق‏ میدهند و به اصطلاح "مطلاق" میباشند دشمن خدا میداند.  در كافی آمده است: رسول خدا بمردی رسید و از او پرسید: با زنت چه كردی؟ گفت: او را طلاق دادم. فرمود: آیا كار بدی از او دیدی؟ گفت: نه، كار بدی هم از او ندیدم. قضیه گذشت و آن مرد بار دیگر ازدواج كرد. پیغمبر از او پرسید:  زن‏ دیگر گرفتی؟ گفت: بلی. پس از چندی كه باز به او رسید پرسید: با این زن چه كردی؟ گفت: طلاقش دادم. فرمود: كار بدی از او دیدی؟ گفت: نه كار بدی هم از او ندیدم. این قضیه نیز گذشت و آن مرد نوبت سوم ازدواج كرد. پیغمبر اكرم از او پرسید باز زن گرفتی؟ گفت: بلی یا رسول الله. مدتی گذشت و پیغمبر اكرم باو رسید و پرسید: با این زن چه كردی؟ گفت: این را هم طلاق دادم. فرمود: بدی از او دیدی؟ گفت: نه بدی از او ندیدم.

رسول اكرم فرمود: خداوند دشمن میدارد و لعنت میكند مردی را كه دلش‏ می‏خواهد مرتب زن عوض كند و زنی را كه دلش می خواهد مرتب شوهر عوض كند.

 کتاب نظام حقوق زن در اسلام /از استاد شهید مرتضی مطهری .

برای خرید کتاب نظام حقوق زن در اسلام کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.