تبیان، دستیار زندگی
چهار ضلعی ABCD یک مستطیل است، نقاط D,C,B,A را جا به جا کنید تا مستطیل های متفاوتی ایجاد کنید. سپس جاهای خالی زیر را تکمیل کنید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاصیت های مستطیل

خاصیت های مستطیل

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

کشف خاصیت های مستطیل

شرح فعالیت:

چهار ضلعی ABCD یک مستطیل است، نقاط D,C,B,A را جا به جا کنید تا مستطیل های متفاوتی ایجاد کنید. سپس جاهای خالی زیر را تکمیل کنید.

در مستطیل اضلاع رو به رو . . .

در مستطیل زاویه ها . . .

در مستطیل قطرها همدیگر را . . .

در مستطیل قطرها با هم . . .

با توجه به این فعالیت به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آیا قطرهای مستطیل همیشه نیمساز زاویه های آن است؟

آیا قطرهای مستطیل همیشه بر هم عمودند؟

راهنمایی

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی