تبیان، دستیار زندگی
در شکل یک متوازی الاضلاع مشاهده می کنید. با حرکت دادن رأس های این متوازی الاضلاع می توانید متوازی الاضلاع های مختلفی ایجاد نمایید. با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل جاهای خالی عبارت های ناقص زیر را تکمیل نمایید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص متوازی اضلاع

خواص متوازی اضلاع

موضوع:

چهار ضلعی ها

هدف:

کشف خاصیت های متوازی الاضلاع و بیان آن ها

شرح فعالیت:

در شکل یک متوازی الاضلاع مشاهده می کنید.

با حرکت دادن رأس های این متوازی الاضلاع می توانید متوازی الاضلاع های مختلفی ایجاد نمایید. با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل جاهای خالی عبارت های ناقص زیر را تکمیل نمایید.

1- اضلاع روبه روی متوازی الاضلاع . . .

2- در متوازی الاضلاع قطرها همدیگر را . . .

3- در متوازی الاضلاع زاویه های روبرو . . .

4- در متوازی الاضلاع زاویه های مجاور . . .

حالا به سوالات زیر پاسخ دهید:

آیا قطرهای متوازی الاضلاع همیشه نیمساز زاویه های آن هستند؟

آیا قطرهای متوازی الاضلاع همیشه بر هم عمودند؟

آیا قطرهای متوازی الاضلاع همیشه با هم مساویند؟

راهنمایی

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی